Llengua protoindoeuropea

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca

El protoindoeuropeu (també conegut com a indoeuropeu ) és el protolengua que, segons la lingüística comparada , constitueix l'origen comú de les llengües indoeuropees . Les similituds entre aquestes llengües, testificades des de l' any 2000 aC , requereixen que els estudiosos suposin que són la continuació d'un protolengua prehistòrica, parlada fa uns set mil anys i anomenada per convenció protoindoeuropea . La investigació sistemàtica dels documents més arcaics de les llengües indoeuropees ens permet reconstruir, encara que hipotèticament, la gramàtica i el lèxic del protolengua, gràcies al mètode comparatiu [1] .

A Alemanya , on els estudis sobre l’ indoeuropeu també van tenir la seva primera formulació coherent, el terme Indogermanisch és preferible per a l’ indoeuropeu i l’ urindogermanisch per indicar el protolengua [2] .

El naixement de la lingüística comparada i el descobriment de l’indoeuropeu

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: lingüística comparada i estudis indoeuropeus .
William Jones
Friederich Schlegel
Franz Bopp

La idea de la comparació entre llengües comença a sorgir en l’ humanisme europeu amb Giuseppe Giusto Scaligero ( 1540 - 1609 ). Una primera formulació genèrica de les bases del mètode comparatiu, però, arriba només al segle XVIII, sota la influència indirecta dels estudis d’ anatomia comparada , amb Johann Christoph Adelung i Christian Jakob Kraus , que entre 1781 i 1787 van definir els objectius i el mètode enfocament científic de la comparació entre llengües.

Però el naixement de la lingüística comparada real com a ciència és, no obstant això, un subproducte casual del colonialisme anglès , i en particular de la conquesta de l'Índia. Els contactes amb la cultura índia i la seva llengua literària, el sànscrit , van permetre a l’alt magistrat de Bengala Sir William Jones ( 1746 - 1794 ) establir comparacions entre el mateix sànscrit, el grec , el llatí , el gòtic i les llengües dels celtes , i deduir que totes aquestes llengües antigues eren derivades d’una llengua materna arcaica ara desapareguda. Els anglesos es conformaven a afirmar l’origen comú, sobre la base de proves, sense anar més enllà, sense establir les bases d’una ciència. Jones va exposar les seves teories en una conferència a la Societat Asiàtica de Calcuta el 2 de febrer de 1786 . Tanmateix, només el 1788 es van publicar els seus estudis.

Tot i el seu enginy, el cas Jones va quedar en l'oblit i la idea va ser reviscuda per Friedrich Schlegel ( 1772 - 1829 ), en el seu llibre Über die Llengua i Weisheit der Indier de 1808 . En aquest darrer text, per primera vegada parlem de gramàtica comparativa ( vergleichende Grammatik ).

Amb Franz Bopp ( 1791 - 1867 ) i el seu historiador Konjugationssystem ("Sistema de conjugacions", 1816 ), es va arribar finalment a una formulació més orgànica dels principis concrets i sistemàtics de l'anàlisi lingüística-comparativa [3] . És amb Bopp i el seu contemporani danès Rasmus Rask que es dibuixa una imatge sistemàtica de les relacions entre les subfamílies. Les pistes fortes es converteixen en ciència. [4]

Família lingüística indoeuropea

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: llengües indoeuropees .

Certament, diferents subfamílies lingüístiques pertanyen a la família lingüística indoeuropea (com si es tractés de branques que parteixen del tronc comú, el protoindoeuropeu) que al seu torn es diferencien en llengües i dialectes : [5]

Les diferents subfamilies indoeuropees s’agrupen tradicionalment en dos grans grups, dividits per l’anomenada isoglosa centum-satem , i es distingeixen en funció del tractament de les consonants guturals. Les anomenades llengües centum (del llatí centum , "cent") continuen els antics palatals guturals com a velars, mentre que les llengües satem (de l' avestic satəm , "cent") les canvien a palatals i sibilants consonants fricatives.

Els estudiosos atribueixen un valor diferent al fenomen de la sematització , segons les seves orientacions. Els defensors de l’anomenada teoria glotal consideren, per exemple, més pertinent el tractament de les hipotètiques consonants glotals que suposen típiques del protoindoeuropeu en la seva fase comuna i, per tant, prefereixen distingir entre les llengües taihun (de el taihun gòtic, "deu") que perd la glottalització glottidali en canviar les consonants sordes i les llengües decem (del llatí decem, "ten"), que transformen el glottidali en so .

Exemples d’afinitats lèxiques entre llengües indoeuropees

Moltes afinitats lèxiques entre les llengües indoeuropees salten a la vista, malgrat els canvis fonètics que s’han produït. D’altres, sens dubte, són contraintuïtius. Aquí n’hi haurà prou amb donar alguns exemples: [22]

Pronoms
Llengua Lema
Italià modern jo mateix
Llatí jo mateix
Grec με
Gòtic mik
Sànscrit però
Hitita amug
Números
Llengua Lema
Italià modern dos
Llatí duo
Grec δύω
Sànscrit dvā
Rus два
Gòtic twai
Substantius
Llengua Lema Lema Lema Lema
Italià modern rei pare peus Llop
Llatí rex pater pes lupus
Grec wanax πατήρ ποῦς λύκος
Sànscrit raja pitā coixinet-

Tipologia del protoindoeuropeu

Tipològicament parlant , el protoindoeuropeu a la fase unitària tardana era un llenguatge flexiu o fusiu, amb un alt grau de concisió (quantitat de morfemes per paraula). Tanmateix, la reconstrucció interna ens permet albirar una fase una mica més remota, en què el protolengua encara mostrava en gran mesura l’aparició d’un llenguatge aglutinant . Les tendències que van conduir a la transformació tipològica encara semblen parcialment actives en la fase més arcaica de moltes de les llengües filles. Entre aquestes derives estructurals, destaquem en particular:

 • la fusió de la postposició amb el substantiu, que condueix a la implantació de nous casos (com en l’antiga hitita i tocarià , que tenen respectivament nou i deu casos gramaticals, en comparació amb els vuit generalment reconeguts com a comuns a tota la família lingüística);
 • la fusió de formes verbals "auxiliars" amb les arrels verbals per formar nous temps o reintegrar les formes de temps perduts (com en l' imperfet llatí i el perfecte germànic feble)
 • la tendència a fer més reconeixibles les terminacions personals mitjançant l’aglutinació del verb amb formes pronominals o adverbis o mitjançant la generalització en l’ús de certes terminacions fàcilment recognoscibles, per tal de fer la flexió verbal transparent i manejable (així, per exemple, en sànscrit la terminació primària -mi es generalitza, per a la primera persona, tant en verbs temàtics com en temàtics: com-mi , "sóc", atemàtic i tud-ā-mi , " copeo ", temàtic)

Evolució històrica

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: cronologia indoeuropea .

La gramàtica reconstruïda del protoindoeuropeu

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: gramàtica protoindoeuropea .

Amb la comparació entre les llengües de l’atestació més antiga i, en absència d’aquestes, entre les llengües modernes, és possible reconstruir el llenguatge hipotètic del qual haurien derivat. És evident que es reconstrueix tota la gramàtica d’aquest llenguatge, incloent-hi un sistema fonològic , morfològic , sintàctic , lèxic , etc.

Fonologia

Icona de la lupa mgx2.svg Fonologia protoindoeuropea .

Tenint en compte el debat científic actual entre lingüistes, avui es reconstrueix un sistema fonològic estructurat per a l’indoeuropeu (els signes d’interrogació indiquen els fonemes l’existència dels quals és més controvertida):

 • vocals curtes: * a * e * o (?) * i * u
 • vocals llargues: * ā (?) * ē (?) * ō (?) * ī (?) * ū (?)
 • diftongs: * au * eu * ou * ai * ei * oi
 • semivocals: * y * w
 • nasal i líquid: * m * n * l * r (aquest últim pot adoptar un valor sil·làbic, assumint l’articulació de sonant )
 • consonants fricatives dentals: * s (amb al·lòfon amb veu * [z])
 • fricatives laríngies : * H1 (?) ( sord laringe sense veu * [h]) * H2 (?) ( fricativa velar sense veu * [x]) * H3 (?) ( labiovelar fricatiu amb articulació sonora )
 • consonants oclusives bilabials: * p * b (?) * bh
 • consonants oclusives alveolars: * t * d * dh
 • consonants oclusives velars: * k * g * gh
 • consonants de parada palatal: * k´ (?) * g´ (?) * g´h (?)
 • consonants oclusives labio-velars: * k w * g w * g w h .

Tot i això, el sistema fonològic reconstruït sembla desequilibrat per diversos motius.

De fet, entre altres problemes, observem:

 • la relativa raresa de l'original * a ;
 • l'estat poc clar de les vocals llargues, que alguns indoeuropeistes redueixen universalment a resultants de trobades vocals + laríngies o a fenòmens de contracció i allargament compensatoris;
 • la raresa de * b
 • la dificultat tipològica d’un sistema d’aturades en què hi ha triplets de consonants que consisteixen en sords (" consonant suau "), amb veu (" mitjana "), amb veu aspirada ("amb aspiració mitjana "), com les atestacions pan-indoeuropees de l'aspirat sord (" tenui aspirar ") * ph * th * kh * k´h * kwh (la presència de la qual encara està avalada avui per Oswald Szemerényi ). De fet, en els llenguatges naturals coneguts on només hi ha una sèrie d’aturades aspirades, aquestes són sordes; els aspirats amb veu només es troben en idiomes que també posseeixen aspirants sense veu.

De fet, una interessant teoria proposada per Francisco Villar afirma que l’indoeuropeu tenia quatre timbres originals: / α /, / e /, / i /, / u /. El / α / es caracteritzaria per una articulació intermèdia entre / a / i / o /.

La qüestió de la raresa de * a va portar el lingüista espanyol Francisco Villar , sobre la base de les propostes teòriques de Francisco Rodríguez Adrados, a postular per a l’indoeuropeu més arcaic un sistema de quatre vocals ( * a * e * i * u ), amb una articulació arrodonida de la * a i una articulació mitjana-baixa de la * e .

Les preguntes més espinoses sorgeixen de l’anomalia tipològica del sistema oclusiu. Les possibles respostes les proporcionen el lingüista nord-americà Paul J. Hopper i els lingüistes soviètics Tamaz Gamkrelidze i Vjačeslav Ivanov. [ es necessita una cita ] , segons la qual les consonants indoeuropees tradicionalment reconstruïdes com a veus tenien una articulació glotal (rar per a les consonants labials, que explicaria entre altres coses la raresa de * b ), mentre que les consonants de veu aspirades haurien de ser concebudes com a simples sonor; l’articulació aspirada de sords i de veus hauria estat al·lofònica.

En aquest article es va decidir seguir la reconstrucció tradicional, que sembla que explica la majoria dels fenòmens. [ sense font ]

Prosòdia i accent

Entre les llengües indoeuropees hi ha molts tipus d’accent:

 • El grec , el vèdic i el lituà tenen un accent musical de tres tons i, en particular, l'accent vèdic és indefinidament lliure, el del grec és lliure dins dels límits dels tres darrers llocs ( trisil·labisme ); limitacions parcialment similars es troben en lituà;
 • La cursiva té un accent fix intensiu a la primera síl·laba; tanmateix, es distingeix el llatí, que aviat abandona l'accent fix intensiu original i recrea de forma autònoma un accent musical d'un sol to, moderadament lliure dins dels límits de les tres darreres ubicacions;
 • situacions similars al proto-itàlic, és a dir, un accent fix intensiu, també mostren el celta i el germànic [23] .

La prosòdia del protoindoeuropeu, per a la majoria dels estudiosos, és la d’un llenguatge amb accent musical (és a dir, percebut com una elevació de to) en què hi ha una distinció sistemàtica entre vocals llargues i curtes, tot i que l’evolució lingüística ha tingut va modificar la seva disposició i difusió originals [24] . Alguns estudiosos, com per exemple. Francisco Villar , planteja la hipòtesi que la distinció entre vocals llargues i curtes era específica només per a alguns dialectes indoeuropeus, i en particular de l’indoeuropeu tardà, i posava en segon pla el problema de la naturalesa de l’accent [25] . Una teoria particularment articulada presenta Oswald Szémerenyi, que sobre la base de la comparació entre l'accent grec, vèdic i lituà, postula, per al protoindoeuropeu comú, un accent de tres tons, amb un to ascendent (agut o udātta ) , un to descendent (circumflex) i un to greu [26] . Un cert element de l'accent indoeuropeu és la seva llibertat absoluta [27] . L’absència de la caiguda de les vocals i dels fenòmens d’alteració connectats a l’accent intensiu suggereix amb relativa seguretat que el protolenguatge tenia un accent musical, probablement amb un sol to, l’agut [28] .

Morfologia

Icona de la lupa mgx2.svg Morfologia protoindoeuropea .

Alguns fenòmens fonètics d’interès morfològic (morfo-fonològic) uneixen totes les llengües indoeuropees:

 • Les arrels de les llengües indoeuropees són generalment monosil·làbiques;
 • els morfemes es componen sobre la base d’una llei de sonoritat creixent, de manera que la sonoritat dels fonemes que els componen creix a mesura que s’acosta al nucli sil·làbic; per a un mecanisme d’eufonia, els fonemes consonàntics oclusius es reuneixen al voltant del nucli vocal de l’arrel a partir del punt més exterior de l’articulació (per exemple, la consonant oclusiva labial precedeix la dental i no a l’inrevés: per tant, és possible * pter però no * tper ); per la mateixa raó, és rar trobar arrels en què una oclusiva dental precedeixi un vel (un dels pocs exemples és * dhghom- , terra);
 • L’indoeuropeu evita la constitució d’arrels que s’obren i es tanquen amb consonants oclusives sonores (és possible * teg però no * deg );
 • presència de "determinants radicals" no millor definits: algunes arrels presenten una doble forma, amb una inicial oscil·lant * s- (el rad. teg- "cobrir", també es testifica com a * s-teg- );
 • les arrels indoeuropees canvien de vocal segons la seva funció morfològica ( apofonia ): així, segons el temps que es forma, el rad. * -leikw- , "deixar", té un grau complet * -loikw- i un grau zero * -likw- ;
 • són generalitzats els fenòmens d’ assimilació de consonants , sobre la base dels quals dues consonants contigües tendeixen a assumir un punt d’articulació similar o idèntic;
 • acció de la llei Sievers-Edgerton , descoberta en el gòtic pel germà Eduard Sievers i en les llengües indo-arianes pel sànscrit Franklin Edgerton : una semivocal * y o * w tendeix a agermanar-se en * iy o * uw després una síl·laba llarga: per tant tenim * pot -y om de * poti- , però * H1egn iy om de * H1egni- .

Morfonologia

Des del punt de vista tipològic, l’indoeuropeu reconstruït tardà és un llenguatge flexiu o fusiu, amb un alt grau de concisió (com el vèdic, el grec, el llatí, l’ alemany i el rus ). Això significa que en el protolenguatge es concentren més funcions morfològiques en el mateix morfema. Tanmateix, ja s’ha dit que les pistes derivades de la reconstrucció interna porten els lingüistes a plantejar la hipòtesi que en una fase molt remota de la seva història, l’indoeuropeu tenia una estructura lingüística aglutinant (amb cada morfema utilitzat per indicar una i només una funció morfològica). , com passa avui en turc o finès ).

La comparació sistemàtica de la morfologia de les llengües indoeuropees antigues permet als lingüistes reconstituir de manera bastant fiable l’ identikit del nom de la recessió, de l’ adjectiu , el pronom i el verb Indo.

Parts de parla variables i invariables

Les parts del discurs que es poden reconstruir per a l’indoeuropeu no coincideixen completament amb la situació de les llengües filles:

 • pel que fa a les parts variables del discurs, es pot distingir una morfologia del substantiu , l’ adjectiu , el pronom i el verb en el protolengua, però falten per complet totes les traces de l’ article : el resultat de les innovacions posteriors són a de fet, els articles del grec, d’algunes llengües eslaves antigues , llengües germàniques modernes i llengües neollatines ;
 • pel que fa a les parts invariables, l’indoeuropeu no té una preposició real, sinó que es basa en l’ús dels casos del substantiu i l’ús de la postposició (les postposicions reconstruïdes són per exemple * em i * bhi , "a, en la direcció de ", així com * i ," des de "); les partícules que en llengües filles apareixen utilitzades com a preposicions adequades, en indoeuropeu tenen el paper d’adverbis de lloc i de temps o postposicions incorrectes (és el cas de * per-i "for, around", o * eks , ", fora de, fora de"); pel que fa als adverbis de mode i les conjuncions, la situació del protolengua no sempre es pot reconstruir d’una manera unívoca, ja que l’indoeuropeu sembla haver recorregut àmpliament a l’ús adverbial dels casos acusatius , ablatius , locatius , instrumentals de noms, adjectius i pronoms.

Morfologia nominal

La morfologia del substantiu i de l’adjectiu, en llengües indoeuropees, mostra una flexió sistemàtica segons la noció de cas i nombre gramaticals i una flexió semisistemàtica segons el gènere . Més enllà d’aquest tret comú, les antigues llengües indoeuropees mostren una àmplia gamma de variacions: des de deu casos de tocari fins a cinc casos de grec. Les dades lingüístiques semblen mostrar que les llengües amb menys casos van tenir una evolució més primerenca (per exemple, el dialecte micènic , variant del grec de l’edat del bronze final, té sis casos). D’altra banda, els deu casos del tocari i els nou de l’antiga hitita semblen ser el resultat d’influències de llengües veïnes no indoeuropees (pressions d’ adstracció ). Es creu sobretot que la situació original es va conservar en les llengües indo-arianes, i se suposa que, com aquesta última, el protolengua tenia vuit casos:

 • el nominatiu : cas del tema gramatical;
 • el vocatiu : cas del complement de vocació;
 • l' acusatiu : cas de l'objecte i moviment per col·locar ( al·latiu )
 • el genitiu : cas del complement d'especificació
 • l' ablatiu : cas dels complements de moviment des del lloc, origen, procedència, separació
 • el datiu : cas de complements de termini i avantatge
 • l' instrumental- associatiu: cas del mitjà complements, instrument, causa eficient, empresa, unió;
 • el locatiu : cas que indica l'estat al lloc.

L’indoeuropeu coneixia tres gèneres: el masculí i el femení i el neutre (aquest últim indica la categoria dels inanimats); es reconstrueixen tres nombres, encara que avui siguin més problemàtics que en el passat: el singular , el plural i el dual (aquest últim per indicar els parells d’entitats animades i inanimades). No és versemblant que en indoeuropeu els casos es distingissin clarament només en singular, o dit d’una altra manera, que mancessin completament de determinació quant al nombre.

La declinació nominal i adjectival coneixia dues variants en les llengües indoeuropees:

 • una flexió temàtica , caracteritzada pel fet que les terminacions del cas s’implanten en una vocal temàtica original * -e- , que en la flexió apareix com a * -o- en masculí i neutre i com -a- en femení, a causa de la pressió context fonètic;
 • una flexió atemàtica , típica de temes consonàntics, en * -i- (excepte alguns femenins en * -iH2 ), en * -u- i en diftong.

A continuació, només proporcionarem els finals generals de la taula:

Singular
Nom
 • * -s (temàtica i atemàtica masculina; atemàtica femenina)
 • * -H2 (temàtica femenina en * -aH2 i * -iH2 );
 • neutres atemàtics: sense final;
 • neutres temàtics * -m
Vocatiu sense final (el vocatiu té el tema o l' arrel pur)
Acusatiu * -m (que es sonantitza després de consonant )
Genitiu
 • formes atemàtiques: * -es, * -os, * -s ; *
 • formes temàtiques * -osyo, * -esyo
Ablatiu
 • formes atemàtiques * -es, * -os, * -s ;
 • formes temàtiques - * ōd en temes en * -o-
Datiu * -ei (en substantius de declinació temàtica es contrau amb la vocal temàtica )
Instrumental * -e (en temes de declinació temàtica es contrau amb la vocal temàtica)
Locatiu * -la

Per als altres instrumentals singulars alomorfos estan plenes, probablement variants diachoric : en particular, - * BHI (cf. grec homèric îphi "amb força", que deriva d'un micènica Wi-phi), i * -la meva (en general, les terminacions d'instrumentals , datiu i ablatiu amb l’element * -m- tenen prioritat sobre els que tenen l’element * -bh- a les zones bàltica , eslava i germànica ).

Dual
Nom * -e (masculí i femení), * -i per a neutres
Vocatiu * -e (masculí i femení), * -i per a neutres
Acusatiu * -e (masculí i femení), * -i per a neutres
Genitiu * -ous (?)
Ablatiu * -bhyoH3 (variant diacròrica : - * moH3 )
Datiu * -bhyoH3; (variant diacròrica : - * moH3 )
Instrumental * -bhyoH3 (variant diacròrica : - * moH3 )
Locatiu * -tú
Plural
Nom
 • * -es (masculí i femení);
 • * -H2 (en el neutre: en els neutres temàtics dóna lloc a -eH2 > aH2 )
Vocatiu
 • * -es (masculí i femení);
 • * -H2 (en el neutre: en els neutres temàtics dóna lloc a -eH2 > aH2 )
Acusatiu masculí i femení * -ns (amb sonantització després de consonant d'arrel final); * -H2 (en neutre: en neutres temàtics dóna lloc a -eH2 > aH2 )
Genitiu * -om, * ōm
Ablatiu * -bh (y) os (variant diacròrica * -mos )
Datiu * -bh (y) os (variant diacròrica * -mos )
Instrumental * -bhis (variant diacròrica * -mis ), * -oSi als temes de * -o-
Locatiu * -su , * -oisu , als temes de * -o-

Flexió de l’adjectiu

La presència d’un adjectiu identificat sistemàticament com a part del discurs destinat a marcar l’ atribut i certes formes del complement predicatiu a nivell sintàctic sembla ser una característica peculiar de la morfo-sintaxi de la família lingüística indoeuropea. En diverses llengües de la zona mediterrània no indoeuropea (com, per exemple, en les llengües semítiques ), els adjectius solen estar absents, ja que són substituïts per formacions verbals o per construccions amb substantius.

Els adjectius indoeuropeus s’ajustaven en tots els aspectes a la flexió del nom: de fet eren declinats per gènere, nombre i cas, com passa en les llengües clàssiques, en el vèdic, en alemany i en les llengües eslaves (que, no obstant això, han innovat àmpliament). Come per i nomi, così per gli aggettivi si distingueva una flessione tematica e una atematica.

L'aggettivo indoeuropeo formava i gradi di comparazione tramite inserzione di suffissi appositi nella radice:

 • il comparativo di maggioranza veniva formato con il suffisso *-ison- o *-iyon- (alla base del comparativo latino -ior, della forma greca atematica -ίων, nonché dei comparativi germanici);
 • il superlativo assoluto e relativo si formava con i suffissi elativi *-to- , *-is-to- , -mo- , t-mo ;
 • esisteva inoltre un suffisso *-tero- , che indicava la distinzione fra due gruppi (ad esempio *dhelu-tero- : "femminile, non maschile").

Qui di séguito alcuni esempi di aggettivi:

aggettivi tematici :

 • *kaikos, *kaikaH2, *kaikom "cieco, oscuro" (cfr. latino caecus , e il greco καικία "vento del nord dalle nuvole nere")
 • *akros *akraH2 *akrom "acre"
 • *newos *newaH2 *newom "nuovo, giovane" (cfr. il greco νέος)
 • *rudhros *rudhraH2 *rudhrom "rosso, rubizzo" (latino ruber )
 • *koilos *koilaH2 *koilom "cavo, vuoto" (cfr. il greco κοιλὸς, e il latino coelum , coelus "cielo" - il grande vuoto)
 • *elngwhros, *elngwhraH, *elngwhrom "leggero" (cfr. il greco ἐλαφρὸς)

aggettivi atematici :

 • *swaH2dus (>*sweH2dy-) *swaH2dwiH2 *swaH2du "soave, dolce" ( latino suavis )
 • *brgwhus *brgwhwiH2 *brgwhu "breve"
 • *lgwhus *lgwhwH2 *lgwhu "lieve"
 • *tnus tnwiH2 tnu "tenue, lungo"
 • *mldus *mldwiH2 *mldu "molle, morbido"
 • *oH3kus (*>eH3ku-) oH3kwiH2 *oH3ku "veloce" (latino ocior ocius , greco ὠκὺς)

Sono aggettivi atematici con tema in -nt i participi attivi , di cui si registra il paradigma sotto la flessione verbale .

Aggettivi numerali

Una struttura a sé mostrano gli aggettivi numerali, che costituiscono uno degli aspetti più solidi della grammatica ricostruita dell'indoeuropeo.

Qui di seguito una ricostruzione dei numerali cardinali da uno a cento in indoeuropeo, in base alle ricostruzioni presenti nell' Introduzione alla linguistica comparativa di O. Szémerenyii, modificate parzialmente in base a un approccio laringalistico:

*sems, *smiH2, *sem 1; *ojos *ojaH2 *ojom, *oinos *oinaH2 *oinom, *oikos *oikaH2 *oikom (varianti per "unico, solo");

*d(u)wō 2; *(am)bhoH3 "entrambi";

*trej-es; *trisres *trih2 3;

*kwettwor-es *kwettusres *kwettwor 4;

*pénkwe 5;

*(s)weks 6;

*septm 7;

*H3oktoH3 8;

*(H1)newn 9;

*dékm(t) 10;

*(d)wihkomt 20;

*trihkomt 30;

*kwettwrkomt 40;

*penkwekomt 50;

*(s)wekskomt 60;

*septmkomt 70;

*H3okteH3komt 80;

*H2newnkomt 90;

*kmtòm 100.

Per le centinaia è possibile che l'indoeuropeo, come il vedico, ricorresse a tre dinamiche di formazione:

1. la creazione di un sostantivo neutro a partire da *kmtòm (dinamica presente anche in gotico): esempio *triH2 *kmtaH2 *gwowòm "tre centinaia di vacche" seguito, come si può vedere, da un genitivo partitivo;

2. la creazione di un aggettivo composto: esempio *trkmtōs *trkmtaH2s *trkmtaH2 (come in vedico, greco e latino e nella maggior parte delle lingue indoeuropee);

3. la creazione di un composto usato come collettivo e seguito dal genitivo partitivo, esempio *trkmtom gwowòm (come in vedico e in latino arcaico).

Non esiste una formazione univocamente ricostruibile per il numerale 1000. Tuttavia la maggior parte degli studiosi ritiene plausibile che:

1. il sanscrito sahasram , l'avestico hazahra- , il greco antico χείλιοι, il latino mille da *mi-hi-li (dove mi < *smi-H2 , femminile di *sem- ), risalgano a locuzioni come *sem (*sm-) *gheslo-m o *smiH2 *ghesliH2 ;

2. il germanico, il baltico e lo slavo abbiano innovato, creando una nuova forma a partire dal participiale *tūsntiH2 "abbondante".

Gli aggettivi numerali ordinali venivano formati per lo più con l'inserzione dei suffissi * -o-, *-to-, *-mo-

Morfologia pronominale

Il pronome indoeuropeo seguiva anch'esso una flessione per genere numero e caso. Per l'indoeuropeo i linguisti ricostruiscono con certezza i pronomi di prima e seconda persona singolare (* H1egH-om , * em- , * m- ,"io" e * tou "tu"), nonché il pronome riflessivo * sw- , riconducibile a una radice dal significato originario di "famiglia, genere".

Accanto a questi due pronomi, sono oggetto di ricostruzione abbastanza univoca i temi pronominali dimostrativi *so- *to- (con significato cataforico) e *i- ( *ei- ) (con significato anaforico). Questi temi pronominali costituiscono rispettivamente la declinazione dei dimostrativi so saH2 tod e is iH2 id . Da questi temi pronominali si sono ricavati, nelle lingue figlie, pronomi indefiniti e relativi.

Sufficiente attendibilità fornisce anche la ricostruzione del pronome interrogativo-indefinito * kwis kwid ("qualcuno, qualcosa, chi?, che cosa?").

Erano attestati largamente nella protolingua anche i pronomi e aggettivi indefiniti *alyos ("altro", fra molti) e *e-tero- , al-tero- ("altro", fra due).

Non esisteva in indoeuropeo un vero e proprio pronome relativo , a cui probabilmente sopperiva un uso correlativo dell'anaforico *is e dell'indefinito k w is , situazione che è alla base dei differenti sviluppi del ramo italo-celtico (che privilegiò *k w is ) da un lato, e del ramo greco-indo-iranico (che privilegiò il tema pronominale * i- ) dall'altro.

Morfologia verbale

Il verbo indoeuropeo si coniugava in base alle categorie di persona e numero, ed era ovviamente articolato in modi e tempi; a differenza del verbo delle lingue semitiche , non era sessuato (cioè determinato per generi), se non nelle forme aggettivali ( participio , aggettivo verbale ). Aveva inoltre una coniugazione sintetica (con desinenze proprie) per la diatesi del medio - passivo . Queste caratteristiche strutturali distintive sono ampiamente attestate nelle antiche lingue indoeuropee sin dal loro stadio più arcaico, e devono pertanto ritenersi proprie della stessa protolingua ricostruita.

In concreto, la morfologia verbale dell'indoeuropeo, quale viene ricostruita dai linguisti, presenta le seguenti caratteristiche generali:

 • la presenza di due coniugazioni: una atematica (più primitiva) e una tematica;
 • la presenza di tre numeri (singolare, duale e plurale);
 • la presenza di due forme, l'attivo e il medio (quest'ultimo con funzioni che ricoprono, approssimativamente, quelle del verbo di forma passiva e riflessiva delle lingue moderne);
 • quattro modi verbali, l' indicativo , il congiuntivo , l' ottativo , l' imperativo , più un'ampia schiera di formazioni nominali de-erbali fra cui spiccano il participio e un infinito di ricostruzione dubbia; i modi sono caratterizzati da suffissi specifici: nella coniugazione atematica, l'indicativo e l'imperativo non hanno alcuna caratteristica morfologica, l'ottativo ha il tipico suffisso -*(i)yeH1- , *-iH2- , il congiuntivo assume come suffisso una vocale tematica breve con alternanza fra -*e- ed *-o- (quest'ultima davanti a desinenze che iniziano per consonanti nasali o labiali); nella coniugazione tematica, l'indicativo e l'imperativo hanno come caratteristica una vocale tematica breve, con alternanza fra -*e- ed *-o- (quest'ultima davanti a desinenze che iniziano per consonanti nasali o labiali), l'ottativo assume il tipico suffisso *-oy- * -oi- , il congiuntivo ha una vocale tematica lunga;
 • una distinzione sistematica fra temi temporali, ricavati spesso dalla radice verbale tramite l' apofonia ; i temi temporali identificano la qualità dell'azione, l' aspetto , ancor prima che la sua collocazione nel tempo ; per l'indoeuropeo si ricostruiscono quattro tempi: il presente , l' imperfetto , l' aoristo (forma di preterito affine al passato remoto delle lingue neolatine ), il perfetto (indicante uno stato compiuto nel presente, conseguenza di un'azione passata); dubbia, o comunque non chiaramente ricostruibile, è l'esistenza di un piuccheperfetto (indicante uno stato compiuto nel passato, come conseguenza di un'azione passata precedente); è assente una forma univoca di futuro , essendo spesso usati come futuri il presente indicativo, il presente congiuntivo e l'aoristo congiuntivo, o forme di presente con significato desiderativo ;
 • collegate alla formazione dei tempi sono cinque caratteristiche peculiari del verbo indoeuropeo:
 1. la distinzione, sia nell'attivo, sia nel medio, fra desinenze primarie (tipiche del presente indicativo e spesso contrassegnate da una caratteristica *-i ) e desinenze secondarie (tipiche degli altri tempi e dei modi diversi dall'indicativo); una situazione a sé è propria degli imperativi, che hanno desinenze specifiche con affissi in -*ue -*ōd ;
 2. la presenza di un ampio ventaglio di suffissi per le formazioni di presente atematico e tematico;
 3. l'attestazione di desinenze distinte per il perfetto;
 4. l'attestazione oscillante dell'aumento, un prefisso *e- tipico dell'indicativo dei tempi passati (imperfetto, aoristo);
 5. la presenza, nel perfetto (e in certe forme di aoristo), del raddoppiamento (consistente nella riduplicazione della consonante iniziale del verbo seguita da una *-e- ). La presenza o l'assenza dell'aumento nei tempi passati è probabilmente regolata dalla legge del Koniugationsreduktionssystem (sistema di riduzione della coniugazione), identificata per il vedico dal linguista polacco Jerzy Kuriłowicz : tale legge prescrive che alcuni affissi verbali (come l'aumento o la caratteristica *-i delle desinenze primarie) siano omessi, nel periodo , a partire dalla seconda proposizione di una catena di frasi coordinate.

Qui di séguito, in tabella, lo schema delle desinenze generali del verbo indoeuropeo tematico e atematico:

 • coniugazione atematica attiva:
Desinenze primarie Desinenze secondarie Imperativo
I pers. sing. *-mi *-m (manca)
II pers. sing. *-si *-s *-dhi, *-tōd
III pers. sing. *-ti *-t *-tu, *-tōd
I pers. du. *-wes *-we (manca)
II pers. du. *-tH1es *-tom *-tom
III pers. du. *-tes *-taH2m *-taH2m
I pers. plur. *-mes *-me (manca)
II pers. plur. *-te *-te *-te, *-tōd
III pers. plur. *-nti *-nt *-ntu, *-ntōd

Sintassi

L'indoeuropeo, come le più antiche lingue flessive che ne derivano, sembra essere stato una lingua con ordine sintattico OV (tendenza dell'oggetto a precedere il verbo transitivo nella frase non marcata).

La metrica indoeuropea

Alcune coincidenze significative fra le diverse forme di poesia epica e lirica delle antiche culture di lingua indoeuropea permettono di ricostruire, in modo approssimativo, il panorama del patrimonio poetico (metrica e stilistica ) comune alle tribù indoeuropee nella loro tarda fase unitaria [29] .

L'attribuzione al proto-indoeuropeo di un accento musicale e di un'opposizione fonemica fra sillabe lunghe e brevi ha una conseguenza precisa sulla metrica della protolingua, che dovette essere di natura quantitativa, cioè basata sulla durata, o quantità della sillaba , secondo quanto stabilito già da Antoine Meillet [30] , il quale afferma con chiarezza che l'unità di base del ritmo del verso proto-indoeuropeo, esattamente come in greco e in vedico, era la sillaba, essendo ogni parola indoeuropea costituita di sillabe lunghe e brevi [31] .

Il greco e il vedico rivestono particolare importanza nella ricostruzione della metrica indoeuropea per una serie di ragioni:

 • in primo luogo, il greco antico e il vedico presentano meglio conservata la situazione della prosodia proto-indoeuropea comune;
 • per converso, le lingue celtiche, italiche, germaniche hanno attuato fortissime innovazioni della situazione originaria; presenta innovazioni, sia pur in misura minore, anche il persiano antico ( avestico e gatico );
 • lo statuto particolare del ramo anatolico, particolarmente arcaico ma anche, per varii aspetti, marginale, ne ridimensiona in gran parte il peso sulla ricostruzione [32] .

Oltretutto, come osservato a suo tempo da Marcello Durante , il greco e le lingue indo-arie sembrano oggettivamente possedere un patrimonio culturale comune, che ha influito a largo raggio in tutta l'area occupata dalle tribù indoeuropee nella fase tardo-unitaria (fenomeno della solidarietà greco-indoiranica ) [33] .

Il panorama delle metriche delle antiche lingue indoeuropee risulta in apparenza assai vario. Ad esempio:

 • in greco , si assiste alla compresenza di due sistemi in apparenza eterogenei: 1) la metrica eolica , basata su versi di numero di sillabe fisso ( isosillabismo ), con una parte libera di una o due sillabe ( base hermanniana ) e una parte dal ritmo quantitativo stabilito; 2) la metrica ionica, basata sulla possibilità di sostituire una lunga con due sillabe brevi [34] ; l'uso di figure di suono ( allitterazione o rima ), è collegato a contesti particolari [35] ;
 • in vedico si ha minor varietà di forme: i versi hanno numero di sillabe fisse (isosillabismo), con una parte libera iniziale e la chiusa con ritmo quantitativo stabilito [36] ; anche in vedico, l'uso delle figure di suono è legato a contesti particolari [37] ;
 • in latino , prima dell'importazione della metrica greca, l'unico verso quantitativo strutturato è il saturnio , assai irregolare e caratterizzato da un largo impiego dell' allitterazione e dell' omeoteleuto [38] ; allitterazioni e omeoteleuti caratterizzano anche la prosa ritmica delle formule magiche e giuridiche ( carmen ) [39] ;
 • in germanico i versi, divisi per lo più in due membri da una cesura e basati sull'allitterazione, hanno un ritmo basato su un numero fisso di sillabe accentate e un numero variabile di sillabe non accentate [40] ;
 • nelle lingue celtiche si sviluppa una metrica raffinata, basata sull'isosillabismo e sulla rima , all'interno di strofe e componimenti poetici complessi [41] .

Da questa variegata gamma di situazioni emergono due fenomeni salienti:

 • in tutte le forme metriche attestate nelle varie tipologie di poesia indoeuropea, è evidenziabile la presenza di figure di suono, con la differenza che in alcuni casi (greco, vedico) queste figure di suono sono usate a fini espressivi, mentre in altri casi (latino arcaico, germanico, celtico) sono parte del sistema;
 • in greco (metri eolici) e in vedico ci sono forme metriche caratterizzate da: 1) isosillabismo; 2) presenza di una base libera; 3) presenza di una clausola o chiusa del verso rigorosamente regolata; 4) impiego dei versi in strutture strofiche (distici come minimo). Nelle lingue celtiche, germaniche e italiche, che non si conformano a questo sistema, si rileva comunque una tendenza molto spiccata alla simmetria e all'isosillabismo [42] .

La conseguenza di queste semplici osservazioni porta a dedurre che il verso indoeuropeo aveva alcuni caratteri definiti:

 • era contrassegnato da isosillabismo (versi dello stesso numero di sillabe, da otto in su: ne sono esempi il gliconeo greco o uno dei quattro versicoli componenti la śloka sanscrita);
 • nella prima parte era libero, ma aveva struttura rigorosa sul piano quantitativo nella clausola, che in linea di massima poteva avere ritmo giambico o trocaico (quest'ultimo aspetto è contestato da chi nega la distinzione fra lunghe e brevi nel proto-indoeuropeo comune);
 • era aggregato in strofe , in cui spesso l'ultimo verso poteva essere caratterizzato da catalessi , cioè da caduta dell'ultima sillaba (i canti indoeuropei, fossero di carattere narrativo o fossero inni agli dèi come i componimenti del Rgveda , avevano forse più spesso la struttura dell' ode che del poema );
 • era caratterizzato dall'uso espressivo diffuso di figure retoriche di suono, come l' allitterazione , la paronomasia , la paretimologia , l' omeoteleuto , il parallelismo , l' isocolia .

La lingua poetica indoeuropea

Da quanto abbiamo detto sulle formule più ricorrenti della poesia indoeuropea, "gloria immortale" e "sacra potenza", si può dedurre una constatazione abbastanza semplice: la società tardo-indoeuropea kurganica esprimeva una poesia di carattere epico, che già riconosceva, come suo valore primario, la ricerca della gloria in quanto unica possibile forma di eternità concessa all'uomo. Ne consegue che il poeta , fra gli indoeuropei , aveva probabilmente un ruolo particolare. Ne rendono testimonianza il ruolo che agli aedi attribuisce la poesia omerica, così come l'articolata complessità di figure di poeti conosciute dal mondo indo-ario.

Sul piano delle tematiche dell'ipotetica poesia indoeuropea, è verosimile l'idea che in essa fossero già presenti alcuni nuclei narrativi ricorrenti delle epiche indoeuropee storicamente note, e alcuni miti cosmogonici che gli indoeuropei, come del resto i semiti e altre popolazioni dell' Eurasia , avevano ereditato dalle più antiche culture del neolitico sin dall'epoca dell'invenzione e dell'assimilazione delle tecnologie legate alla pratica dell' agricoltura . Temi come il ritirarsi dell'eroe offeso, che reca disgrazia alla comunità, o il ritorno dell'eroe, che ristabilisce una situazione di equilibrio, o archetipi narrativi come il compianto dell'amico dell'eroe (che si ritrovano per altro anche in epiche non indoeuropee) devono risalire a una fase molto remota.

Proto-lessico e proto-cultura

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Indoeuropei .

Lo studio dell'Indoeuropeo come protolingua ha permesso agli studiosi di collocare nel tempo e nello spazio l'ipotetica protocultura comune alle varie tribù che parlavano dialetti indoeuropei. Allo stadio attuale degli studi la maggior parte degli indoeuropeisti, sulla scorta delle indagini archeologiche di Marija Gimbutas , tende a porre l' Urheimat , o sede originaria, degli Indoeuropei, nella zona compresa fra i Monti Urali e il Mar Nero , ea indicare nella prima età del bronzo ( 5000 aC ) il momento della preistoria dell' Eurasia in cui si definisce l'identità originaria degli Indoeuropei , la cui civiltà è per lo più identificata con la cultura kurgan , le grandi sepolture a tumulo diffuse fra il basso Danubio e le pendici del Caucaso . Secondo questa teoria, tendenzialmente maggioritaria, gli Indoeuropei si sarebbero poi diffusi in varie ondate, con migrazioni semi-violente o vere e proprie invasioni, sovrapponendosi alle più antiche società neolitiche grazie a tre innovazioni tecnologiche: le armi di bronzo , la ruota a raggi e la domesticazione del cavallo .

Teorie alternative rintracciano il punto di irradiazione degli indoeuropei in altre zone:

 • L'archeologo britannico Colin Renfrew individua l' Urheimat in Anatolia , e fa coincidere l'espansione indoeuropea con la diffusione dell' agricoltura nel Neolitico , a partire dall' 8000 aC ; nonostante l'ingegnosità dell'approccio, agli occhi della comunità scientifica il punto di vista di Renfrew non riesce però a spiegare coerentemente la presenza degli Indoeuropei in India;
 • Il linguista italiano Mario Alinei ipotizza che gli Indoeuropei fossero presenti nelle loro sedi già alla fine del Paleolitico Superiore ( teoria della continuità ), associandone la diffusione all'arrivo dell' Homo sapiens in Europa circa 30.000 anni fa; Alinei si spinge a ricondurre al Paleolitico fin troppi aspetti dell'attuale situazione geolinguistica europea: agli occhi degli studiosi tale approccio, nonostante alcuni affascinanti spunti teorici, non appare perciò fondato su prove certe e complica inutilmente il quadro linguistico dell' Europa occidentale , che si spiega molto meglio in virtù di eventi storici assai più recenti e ben documentati;

Oltre al tentativo di identificare la Urheimat , gli archeologi ei linguisti (fra cui spiccano, in Italia , Enrico Campanile , Paolo Ramat e Anna Giacalone Ramat ) hanno cercato di ricostruire, per quanto possibile, i tratti comuni alla civiltà indoeuropea. Il lessico della protolingua e le somiglianze antropologiche delle varie tribù permettono di individuare con sufficiente sicurezza alcuni aspetti originari comuni:

 • la protolingua riflette una cultura della prima Età del Bronzo (tardo-eneolitica e proto-calcolitica), dato che le uniche sostanze metalliche note ai primi Indoeuropei sembrano essere state il rame e la sua lega con lo stagno, entrambe indicate dalla radice alla base della parola latina aes , "bronzo", appunto;
 • dal punto di vista dell'organizzazione della famiglia , gli Indoeuropei sembrano essere caratterizzati da un forte patriarcato virilocale; marcate convergenze etnologiche e mitografiche fra popolazioni indoeuropee di età storica e l'usanza di seppellire nei Kurgan , con il principe morto, le sue mogli e concubine, induce gli antropologi a pensare che fra gli Indoeuropei si praticasse il sacrificio della vedova; sembra inoltre che nella società delle tribù indoeuropee la schiavitù fosse in origine prettamente femminile;
 • la struttura sociale indoeuropea sembra essere trifunzionale, articolata cioè in sacerdoti, guerrieri e produttori; tale tripartizione di funzioni venne ipotizzata, per gli Indoeuropei, da George Dumézil ; essa appare tipica di ogni società che mostri qualche primitiva forma di specializzazione;
 • alla testa della tribù indoeuropea è in genere un * regs , un re con funzioni sacrali, che può essere affiancato da un capo militare o può coincidere con esso; figure di capi-clan sottoposti al * regs sono il * wikpotis (signore del * woikos o clan tribale) e il * demspotis (signore della casa, o paterfamilias );
 • un ruolo a parte, nella società indoeuropea, aveva il poeta , cantore orale che come artefice della parola appare dotato altresì di poteri magici ed evocativi, sciamanici;
 • la religione degli Indoeuropei rifletteva la loro società: era infatti dominata da figure di divinità maschili associate ai fenomeni celesti, per quanto non manchino del tutto le dee; una figura divina comune ricostruita con abbastanza sicurezza è * Dyeus , il sacerdotale dio Cielo; a * Dyeus si affiancava probabilmente, come moglie, una Madre Terra (* Dhghōm maH2tēr ), un guerriero dio delle tempeste * Perkwunos , e infine un pacifico dio organizzatore delle attività produttive del popolo, * H2aryomen ; altre figure divine, accanto a queste, sono: il dio delle acque * Neptonos , la dea puledra *"H1ekwonaH2" la dea delle acque profonde * Danu- , i due gemelli celesti "Figli di * Dyeus ", la loro sorella e sposa, la "Figlia del Sole", la dea * H2ausos (l'Aurora), il dio della luna * Menot e infine la dea infera * Kelu- ;
 • si è tentato di ricostruire alcune pratiche di culto ancestrali, con qualche risultato attendibile: sicuramente il cavallo, animale centrale nell'economia e nella guerra indoeuropea, era al centro di pratiche religiose e sacrifici. Usanze e miti persistenti, comuni a regioni dell'Indoeuropa molto lontane nel tempo e nello spazio, come l' Irlanda medievale e l' Arcadia , fanno pensare che l'elezione del re sacro culminasse con l'accoppiamento del prescelto con una cavalla rappresentante una dea locale [ senza fonte ] ; ruoli importanti, come totem , avevano anche il gallo , l' aquila , il toro ;
 • la convergenza fra la poesia epica dei Greci , dei Celti e degli Indo-arii permette di individuare alcuni temi e valori comuni, e in particolare: 1) il motivo della "nobile gloria" e della "gloria immortale", come molla per il compimento di imprese eroiche; 2) la presenza di miti originari come il duello fra il dio delle tempeste * Perkwunos e un mostruoso drago , o il rapimento della bella Figlia del Sole, che viene liberata e riscattata dai suoi due fratelli e sposi, i "Figli di * Dyeus ".

Studi completi e approfonditi della religiosità e dei miti degli Indoeuropei, nonché della loro struttura narrativa sono stati recentemente messi a punto da Calvert Watkins e Martin Litchfield West .

Diverse ipotesi sull'origine e sulla relazione con altre lingue

Sebbene la teoria esposta sia generalmente accettata nella comunità scientifica, da più parti ed in più momenti sono state avanzate critiche o riformulazioni in contesti più vasti della teoria dell'Indoeuropeo.

L'ipotesi della lega linguistica indoeuropea

Secondo Vittore Pisani , l'ultima fase della comunità indoeuropea deve essere interpretata come lega linguistica , in cui si distingue chiaramente la componente fondamentale del protosanscrito .

Sebbene un simile punto di vista abbia aspetti di plausibilità, si comprende bene che questa proposta non fa che spostare la questione dall'Indoeuropeo al "protosanscrito" (secondo Pisani). In tale prospettiva alcune somiglianze tra le lingue indoeuropee si potrebbero in parte spiegare anche come contatti secondari, ossia condivisioni di tratti linguistici tra lingue geograficamente vicine. È chiaro che in tal caso alcuni dei tratti che normalmente si fanno risalire ad un proto-indoeuropeo potrebbero invece risultare miraggi di ricostruzione, essendosi diffusi in alcune lingue della lega linguistica in un'epoca in cui queste erano differenziate e separate. Naturalmente questa interpretazione può spiegare alcuni aspetti, ma risulta essenzialmente limitata dalla semplice constatazione che normalmente solo il lessico viene scambiato con una certa facilità, mentre più difficilmente lo stesso accade con gli elementi morfologici .

Oggi l'ipotesi della lega linguistica è abbandonata dalla più parte degli studiosi, i quali sono convinti che l'indoeuropeo, specie nelle fasi più tarde, si presentasse come un diasistema , cioè un insieme di dialetti caratterizzati da intelligibilità reciproca, ma ricco di varianti locali (un po' come i dialetti delle varie aree linguistiche neolatine ).

Le lingue del Vecchio Mondo nell'ottica delle superfamiglie

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Nostratico e Teoria della continuità .

Si deve ricordare uno studio apprezzabile da un punto di vista archeologico e cronologico che si basa sulle parentele tra le famiglie linguistiche del Vecchio Mondo , portato avanti dalle teorie rivali della superfamiglia Nostratica e della superfamiglia Eurasiatica .

Nella prospettiva di tali teorie, l'Indoeuropeo (forse insieme all' Ugrofinnico ) si sarebbe staccato dal corpo principale della superfamiglia (Nostratica o Euroasiatica, a seconda della teoria) in un momento che alcune teorie fanno risalire alla fine del Neolitico ( Colin Renfrew ), altre invece al Paleolitico superiore, probabilmente prima della glaciazione Würm ( Mario Alinei , Franco Cavazza e assertori delle teorie della continuità paleolitica ).

Alla remota fase del distacco dal nostratico (o dall'eurasiatico), qualunque datazione si proponga per essa, si dovrebbero far risalire le più antiche e genuine somiglianze tra Indoeuropeo, nella sua interezza, e le famiglie sorelle, non escludendo naturalmente fenomeni successivi di convergenza linguistica (quali i prestiti ).

Nell'ottica di alcune di queste ipotesi, quindi, viene in parte ridiscussa l'ipotesi dell' Urheimat così come delineata finora.

Antiche proposte di famiglie comprendenti l'Indoeuropeo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Doppio strato dell'indoeuropeo .

Può essere utile, al fine di cercare di comprendere la complessità del problema delle somiglianze tra Indoeuropeo e altre famiglie linguistiche, avere una panoramica delle ipotesi, più o meno ragionevoli, proposte in letteratura.

Teorie quasi-nostratiche

Sempre nella prospettiva della superfamiglia preistorica, non si può non osservare che l' Ugro-Finnico è, tra le altre famiglie linguistiche , quella che sembra presentare il maggior numero di somiglianze sistematiche con l'Indoeuropeo: di qui l'ipotesi dell' Indo-uralico di Collinder e Pedersen , antesignana del Nostratico .

Si vuole ricordare anche il tentativo di Pedersen, Meriggi e Heilmann con l'ipotesi dell' Indo-Semita , dove la macro-famiglia verrebbe formata dall'Indoeuropeo e dal solo ramo semitico dell' Afro-asiatico . Tentativi simili furono proposti precedentemente da Hermann Möller (appoggiandosi anche all'ipotetica presenza delle laringali ), Albert Cuny , e indipendentemente da Ascoli .

L'Indoeuropeo lingua creola?

In qualche modo affine alla proposta dell'Indo-Uralico (e non del tutto incompatibile con essa), è la proposta del doppio strato per l'antico Indoeuropeo , con la quale si proponeva l'Indoeuropeo come frutto di un'antica creolizzazione tra una lingua ugrofinnica e una lingua di tipo Caucasico Settentrionale , il che spiegherebbe, tra l'altro, l'apparente ergatività dell'antico Indoeuropeo (ipotesi di Uhlenbeck , 1935 ). Un'ipotesi affine è stata recentemente riproposta da F. Kortlandt.

Analoghe proposte furono avanzate anche da Trubeckoj e Tovar, che considerarono la possibilità di includervi anche contributi semitici.

Proposte alternative ed eterodosse

Infine diversi sono stati i tentativi, più o meno apprezzabili, di collegare l'Indoeuropeo con:

Conclusioni

Come si può notare, le teorie sull'origine dell'indoeuropeo e sulla sua ricostruzione ed evoluzione costituiscono un capitolo assai complesso della storia degli studi linguistici. L'inventario fonetico ei paradigmi qui presentati, conformi come sono a una ricostruzione tradizionale e "neogrammatica" in parte riveduta e ampliata, non riscuotono essi stessi un consenso unanime presso tutti i linguisti.

Di fronte a questo mare magnum di ipotesi e constatazioni di somiglianze più o meno fondate, si capisce facilmente come, in linguistica , ci sia stata la volontà di perfezionare la strumentazione analitica allo scopo di poter fornire un quadro complessivo il più possibile coerente con i dati.

Note

 1. ^ Calvert Watkins, Il proto-indoeuropeo , in Le lingue indoeuropee , a cura di Anna Giacalone Ramat & Paolo Ramat, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 45 s.
 2. ^ André Martinet, Des steppes aux océans - L'indo-européen et les "Indo-européens" , Paris, Payot, 1986, ed. ital. L'indoeuropeo. Lingue, popoli e culture , Laterza, Bari, 1987, p. 4
 3. ^ La complessa storia dei pionieri della linguistica è trattata da H. Arens, Sprachwissenschaft -Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart , Freiburg i. Br., 1969 (seconda ed.), pp. 143-160. Una trattazione sintetica offrono Calvert Watkins, op. cit., p. 46, Oswald Szémerenyi, Einfuhrung in die vergleichende Sprachwissenschaft , Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970, ed. ital. Introduzione alla linguistica comparativa , Milano, Unicopli, 1990 (seconda ed.), pp. 21-28; Paolo Milizia, Le lingue indoeuropee , Carocci, Roma 2004, p.7
 4. ^ E. Campanile, B. Comrie, C. Watkins, Introduzione alla lingua e alla cultura degli indoeuropei , il Mulino, Bologna 2005, p. 40
 5. ^ Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, Origini di storie , Feltrinelli Editore, 2000, ISBN 978-88-07-10295-0 , p.26.
 6. ^ Per una visione riassuntiva della situazione del substrato anatolico pregreco cfr. Francisco Villar, Los indoeuropeos i los origines de Europa , Madrid, Gredos, 1996, seconda ed., ed. ital. Gli indoeuropei e l'origine dell'Europa , Bologna, il Mulino, 1997, pp. 549 ss. Una descrizione compiuta delle attestazioni dell'egeo-anatolico è in Vladimir Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft , voll. I e II, Sofia, 1941-1945. La correlazione fra il ramo egeo-anatolico o pelasgico dell'indoeuropeo e la decifrazione della scrittura minoica lineare A è analizzata dallo stesso Vladimir Georgiev in Lexique des inscriptions créto-myceniennes , Sofia, 1955, nonché in Les deux langues des inscriptions en linéaire A , Sofia, 1963. Per l'evoluzione delle teorie di Kretschmer sulle lingue egee pre-greche, cfr. Paul Kretschmer, "Die protindogermanische Schicht", Glotta , 14 (1925), pp. 300-319, nonché, "Die vorgriechische Sprach- und Volksschichten", in Glotta , 28 (1940) 231-278 e Glotta , 30 (1943), pp. 84-218. Una compendiosa trattazione degli adstrati e dei substrati indoeuropei pregreci nell' Egeo è in Otto Hoffmann, Albert Debrunner , Anton Scherer, Geschichte der griechische Sprache , Berlin, De Gruyter, 1917, quarta ed., ed. ital, Storia della lingua greca , Napoli, Macchiaroli, 1969, vol. I, pp. 16-26. A una forma molto arcaica del ramo anatolico dell'indoeuropeo ha voluto ricondurre anche l' etrusco F. R Adrados, "Etruscan as an IE Anatolian Language", Journal of Indo-europaean Studies , 17 (1989) pp. 363-383, e "More on Etruscan as an IE-Anatolian Language", Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 107 (1994), pp. 54-76; la parentela fra la lingua etrusca e l'indoeuropeo resta non accettata.
 7. ^ per una trattazione organica dei dialetti greci, miceneo compreso, cfr. Hoffmann, Debrunner, Scherer, op. cit. vol I, pp. 31-55. -ma vedi anche Henry, M. Hoenigswald, "Greco", in Le lingue indoeuropee a cura di Giacalone-Ramat, Ramat, cit. pp. 255-288.
 8. ^ sul ramo indo-ario dell'indoeuropeo e la sua storia, cfr. Villar, Gli indoeuropei cit., pp. 567-587. Si tenga presente che le élite militari indo-iraniche di Mesopotamia parlavano dialetti affini al proto-vedico, non un suo antenato diretto. Le attestazioni dell'indo-iranico fuori dell'India e della Persia rimandano sistematicamente all'indiano antico, non al persiano, come attesta Romano Lazzeroni, "Sanscrito", in Le lingue indoeuropee a cura di Giacalone-Ramat, Ramat cit., p. 123 ss. Per una trattazione organica dell'iranico cfr. invece, Nicholas Sims-Williams, "Le lingue iraniche" in Le lingue indoeuropee cit. pp. 151-162.
 9. ^ Villar, Gli indoeuropei cit., pp. 443-460; Patrick Sims-Williams "Le lingue celtiche", in Le lingue indoeuropee , a cura di Giacalone-Ramat, Ramat, cit., pp. 374-408
 10. ^ Il contesto linguistico italico è assai complesso, per la presenza di componenti linguistiche diversissime sin dagli albori dell'età antica: cfr. Villar, Gli indoeuropei cit., pp. 473-498; Domenico Silvestri "Le lingue italiche", in Le lingue indoeuropee a cura di Giacalone-Ramat, Ramat, cit., pp. 349-366; per il latino, cfr Edoardo Vineis "Latino", ibidem , pp. 289-348; v. inoltre F. Stoltz, A. Debrunner , WP Schmid, Geschichte der lateinischen Sprache , Berlin, De Gruyter, 1966, quarta ed. ital. Storia della lingua latina , Bologna, Pàtron, 1993, a cura di E. Vineis e A. Traina.
 11. ^ Villar, Gli indoeuropei cit., pp. 425-442; Paolo Ramat, "Le lingue germaniche", in Le lingue indoeuropee , a cura di Giacalone-Ramat & Ramat cit., pp. 409-440.
 12. ^ Villar, Gli indoeuropei cit, pp. 539-546; Roberto Ajello, "Armeno", in Le lingue indoeuropee cit., pp. 225-254.
 13. ^ Werner Winter, "Tocario", in Le lingue indoeuropee cit. pp. 181-196; Villar, Gli indoeuropei , pp. 589-594.
 14. ^ Szémerenyi, op. cit. p. 31; Vittore Pisani, Le lingue dell'Italia antica oltre il latino , Torino, Rosenberg & Sellier, 1964.
 15. ^ Henning Andersen, "Le lingue slave", in Le lingue indoeuropee cit. pp. 441-480; Villar, pp. 413-425.
 16. ^ Villar, Gli indoeuropei cit. pp. 401-412; William R. Schmalstieg "Le lingue baltiche" in Le lingue indoeuropee a cura di Giacalone-Ramat & Ramat, pp. 481-506.
 17. ^ Shaham Demiraj, "Albanese" pp. 507-531.
 18. ^ Szémerenyi, op. cit., pp. 32 s.; Villar, Gli indoeuropei cit. pp. 531 ss., 379 ss., pp. 389 ss, pp. 465 ss., 395 ss.
 19. ^ Vladimir Georgiev "Das Pelasgische", Proceedings of the Eight International Congress of linguists , Oslo, 1958, pp. 406-413. Al cosiddetto pelasgico si ricondurrebbero alcune parole del greco antico non spiegabili con l'evoluzione fonetica dei dialetti protogreci: ad es. πύργος "torre" < proto-indoeur. * bhergh "luogo elevato" (cfr. il germanico burg e il celtico briga ) o il verbo ἀτεμβω "danneggiare" (cfr. sanscrito dabhati ) o la parola τύμβος "tomba" (proto-indoeur. * dhṃbh ) che è praticamente un doppione del più genuinamente greco τάφος, che ha la stessa etimologia, o ancora ταμίας, che in origine significa "dispensiere, domestico", dalla radice * dom- "casa" (cfr. latino domus , gr. δῶμα). Le caratteristiche del pelasgico sono: la legge di Grassmann sulle aspirate come in sanscrito e in greco; un'evoluzione delle consonanti simile a quella dell' armeno ; la satemizzazione delle gutturali; la comparsa di u davanti alle nasali e liquide di valore sillabico; la confusione delle vocali /a/ e /o/.
 20. ^ W. Merlingen, Das "Vorgriechische" und die sprachwissenschaflich-voristorischen Grundlagen , Wien, 1955, e "Eine ältere Lehnwortschicht im Griechische", in Griechische I: Lautgeschichte , Wien,1963. Caratteristiche del greco psi sono: una strana rotazione consonantica per cui le occlusive sorde /p, t, k/ diventano /ps, s, ks/, le sonore si aspirano, per cui ad es. si ha /b/>/pʰ/, le sonore aspirate compaiono come semplici sonore. Al greco psi risalgono per esempio parole come ξάνθος "biondo" (cfr. il latino candidus e il greco Κάστωρ " Castore ", cioè "Lo splendente", dal proto-indoeur. * kad "rifulgere").
 21. ^ M. Budimir "Zur protoindogermanischen Schicht, in Actes du deuxième congrès international des linguistes , Genève, 1933, pp. 182-184. Il pelastico ha caratteristiche affini a quelle delle lingue slave. Esso spiegherebbe parole come σαργός "cervo", da * kerwos , * kṛwos (cfr. lat. cervus ), attraverso due mutamenti fonetici caratteristici: 1) la satemizzazione; 2) la trasformazione della labiovelare /w/ in velare sonora /g/.
 22. ^ Szémerenyi, Introduzione cit., p.249; Watkins, in Le lingue indoeuropee Giacalone-Ramat, Ramat cit., p. 84; Milizia, Le lingue indoeuropee cit. p. 34 s.; Villar Gli indoeuropei cit. p. 319
 23. ^ Szémerenyi, pp. 101 ss.
 24. ^ Sulla presenza di vocali lunghe e vocali brevi nel protoindoeuropeo, v. Watkins, in Le lingue indoeuropee a cura di Giacalone-Ramat, Ramat, cit. p. 65
 25. ^ Villar, Gli indoeuropei cit., pp. 225 ss.; 264 ss.
 26. ^ Szémerenyi, op. cit. pp. 97-109.
 27. ^ Villar, Gli indoeuropei cit. p. 266.
 28. ^ Voyles, Glotta 52 (1974), p. 81: "The question is not whether indo-europaean had tone, but whether it was polytonous or monotonous; Indo-europaean may have been monotonous and Greek, Lithuanian polytony may be innovated".
 29. ^ Le basi metodologiche della comparazione fra forme poetiche sul piano stilistico e metrico sono rinvenibili in Calvert Watkins, How to Kill a Dragon –Aspects of Indo-European Poetics , New York, Oxford University Press, 1995, p. 1-6.
 30. ^ Antoine Mellet, Les origines indo-européennes des mètres grecs , Paris, 1923, pp. 7-11.
 31. ^ Meillet, Les origines , cit. p. 10: "Le rythme des vers indo-européens résultait donc seulement de la succession de syllabes longues et breves: l'unité metrique, en grec ancien et en vedic, est la syllabe".
 32. ^ Meillet, Les origines... cit., p. 15 ss.; Villar, Gli indoeuropei cit. p. 177.
 33. ^ Marcello Durante, Sulla tradizione della preistoria poetica greca , Parte seconda: risultanze della comparazione indoeuropea , Roma, ed. dell'Ateneo, 1976, pp. 40-45.
 34. ^ Meillet, Les origines cit. pp. 25 ss.
 35. ^ L'uso dell'allitterazione è ad esempio collegato, in Omero, alla necessità di staccare il discorso diretto dalla narrazione, come stabilisce Mario Cantilena, "Sul discorso diretto in Omero", in Omero tremila anni dopo , a cura di Franco Montanari & Paola Ascheri, Roma, Ed. di storia e letteratura, 2002 pp. 21-39.
 36. ^ Sulla minor varietà di forme della metrica vedica in opposizione a quella greca, cfr. Meillet, Les origines cit., p. 16.
 37. ^ Meillet, Les origines cit. p. 15, nota la correlazione fra allitterazione e occasionale paronomasia o figura etimologica .
 38. ^ Sul saturnio cfr. Giorgio Pasquali , Preistoria della poesia romana , Firenze, sansoni, 1936. Per il Pasquali il saturnio nasce dall'aggregazione di un dimetro giambico catalettico e di un verso itifallico , cioè da versi greci importati e rielaborati in modo originale. L'apporto proprio del latino sono le figure di suono.
 39. ^ Sul carmen , canto-incantesimo latino arcaico, prima sacrale poi esteso alla formula giuridica, v. Bruno Luiselli, Il problema della più antica prosa latina , Cagliari, Fossataro, 1969, pp. 123-171.
 40. ^ Per la metrica germanica resta ancora fondamentale Eduard Sievers , Zur Rhythmik des germanischen Alliterationsverses , Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache u. Litteratur, Halle, vol. X (1885).
 41. ^ Fornisce ampio materiale sulla metrica antico-irlandese, Calvert Watkins, Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse , Celtica, 6 (1963), p. 194-249.
 42. ^ Sui risultati della comparazione fra le varie forme poetiche e strofiche delle antiche forme poetiche indoeuropee cfr. l'ampio materiale raccolto da Watkins, How to Kill a Dragon cit. pp. 97-134; 197-276.
 43. ^ ( IT ) Vincenzo Bellelli, Enrico Benelli, Gli Etruschi. La scrittura, la lingua, la società , Roma, Carocci editore, 2018.

Bibliografia

 • Enrico Campanile, Comrie Bernard, Watkins Calvert, Introduzione alla lingua e alla cultura degli Indoeuropei , Il Mulino, 2005, ISBN 88-15-10763-0 .
 • Vittore Pisani, Le lingue indoeuropee , 3ª ed., Paideia, 1979, ISBN 88-394-0027-3 .
 • Colin Renfrew, Archeologia e linguaggio , 2ª ed., Laterza, 1999, ISBN 88-420-3487-8 .
 • Oswald Szemerényi, Introduzione alla linguistica indoeuropea , Milano, Unicopli, 2003, ISBN 88-400-0008-9 .
 • Michael Meier-Brügger, Indo-European Linguistics , Berlin/New York, de Gruyter, 2003, ISBN 3-11-017433-2 .
 • Francisco Villar, Gli indoeuropei e le origini dell'Europa , Bologna, Il Mulino, 1997, ISBN 88-15-05708-0 .
 • Paolo Milizia, Le lingue indoeuropee , Carrocci, 2002, ISBN 88-430-2330-6 .
 • Moreno Morani, Lineamenti di linguistica indeuropea , Aracne, 2007, Roma, ISBN 978-88-548-1275-8 .
 • Marija Gimbutas Il linguaggio della Dea : mito e culto della Dea madre nell'Europa neolitica , (1989); introduzione di Joseph Campbell; traduzione di Nicola Crocetti di The Language of the Goddess .

Bibliografia internazionale.

 • André Martinet, Des steppes aux océans - L'indo-européen et les "Indo-européens" , Paris, Payot, 1986, ed. ital. L'indoeuropeo. Lingue, popoli e culture , Laterza, Bari, 1987, p. 4.
 • James Clackson, Indo-European Linguistics. An Introduction , Cambridge, Cambridge University Press, 2007, ISBN 0-521-65313-4 .
 • Benjamin W. Fortson, Indo-European Language and Culture. An Introduction , 2ª ed., Malden, Blackwell, 2010, ISBN 1-4051-0316-7 .
 • Ernst Kausen, Die indogermanischen Sprachen. Von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart , Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2012, ISBN 978-3-87548-612-4 .
 • Winfred P. Lehmann: Theoretical Bases of Indo-European Linguistics. Routledge, London 1996, ISBN 0-415-13850-7 . )

Voci correlate

Collegamenti esterni

Controllo di autorità GND ( DE ) 4120204-1 · BNF ( FR ) cb11995173d (data) · BNE ( ES ) XX545099 (data)
Linguistica Portale Linguistica : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Linguistica