Ortografia de la llengua italiana

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Saltar a la navegació Saltar a la cerca

L’ ortografia de la llengua italiana és el conjunt de convencions que regeixen l’escriptura de la llengua italiana pel que fa als grafemes (les lletres amb què s’escriuen les paraules) i als signes de paràgraf ( accents gràfics , apòstrofs , ús de majúscules, divisió de paraules).

Algunes gramàtiques també consideren la puntuació com a part de l’ ortografia .

Característiques generals

En el cas de l'italià, com passa amb moltes altres llengües modernes, "l'ortografia és un dels sectors més subjectes a la censura social i, per tant, és un aspecte especialment atès per l'educació escolar" [1] . Tot i això, no hi ha cap autoritat de control central: la definició de la norma està confiada al consentiment dels usuaris, fins i tot si es dóna una autorització particular als diccionaris i gramàtiques.

L’ortografia italiana contemporània és estable en la majoria dels casos; no obstant això, hi ha algunes fluctuacions en diverses àrees, des de la representació de l'accent gràfic fins a la divisió de paraules. Per exemple, el diccionari De Mauro encara registra la paraula fins i tot en la forma (considerada "variant") encara avui . En general, el sector dels escrits units i separats (del tipus receptor-transmissor / transceptor ) "encara mostra una gran variabilitat" fins i tot si hi ha "una clara tendència general cap a la unió" [2] .

Evolució en el temps

L'ortografia italiana continua amb moltes opcions del sistema d'escriptura vulgar desenvolupat a Florència i Toscana a finals del segle XIII i durant el segle XIV. Això és particularment evident en l'elecció de les lletres de l'alfabet bàsic i en l'elecció dels dígrafs. Per exemple, l'ortografia italiana continua amb l'elecció del sistema florentí d'evitar certes lletres, com ara ⟨K I el ⟨X , Ben viu en l’ús medieval i s’utilitza freqüentment, fins avui, en la redacció de molts vulgars primer i després dialectes.

Tanmateix, el sistema actual es remunta, "en les seves línies principals, al segle XVI i a les decisions preses en aquest segle per gramàtics, lexicògrafs, tipògrafs i escriptors en general" [3] . Particularment important en aquest període va ser l’elecció d’un enfocament fonètic, molt diferent del plantejament etimologitzador que havia estat de moda al segle XV.

Amb el pas del temps, fins i tot si l’estructura s’ha mantingut estable, s’han canviat algunes regles. Per exemple, l'ús d'escriure preposicions articulades com a paraules individuals es va establir a la fi del segle XVI (quan della va començar a substituir de la ). A principis del segle XX es va fer un ús generalitzat de l' accent gràfic per distingir algunes formes del verb tenir que avui es distingeixen per l'ús de la diacrítica: la norma va acceptar un any en lloc de l'actual, i ho van fer. Altres canvis són més recents: per exemple, la cal·ligrafia de l' enquesta (en lloc de la inspecció del lloc) només s'ha estabilitzat als anys seixanta [4] .

Sistema grafèmic italià

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: alfabet italià i sistema grafemàtic italià .

L'italià modern per escriure paraules en italià utilitza 21 grafemes de l'alfabet italià adequat més 5 grafemes addicionals definits com a "estrangers" (amb els quals forma l' alfabet llatí ) en les seves minúscules i majúscules.

Gràfics italians Gràfics addicionals
Majúscula A B. C. D. I F. G. H. EL L M. No. O P. Q R. S. T. U V. Z J K. W X Y
Minúscula a b c d I f g h el L m n o bé pàg q r s t tu v z j k w x y

Els anomenats grafemes estrangers es defineixen com a tals perquè avui només s’utilitzen per a l’escriptura de forestalismes , però no sempre han estat aliens a l’ortografia italiana: per exemple, fins al segle XIX ⟨J En lloc de ⟨I Per indicar el fono / j / intervocàlic: noja .

Als 21 grafemes adequats, per completar la imatge del sistema grafèmic, hem d’afegir les 9 unitats grafemàtiques superiors que formen:

Aquests enllaços gràfics, però, de la mateixa manera que poden representar dígrafs i trigrames, també poden representar seqüències de lletres individuals.

Normes ortogràfiques i correspondències fonològiques

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall:Fonologia de l’italià .

L’escriptura de paraules en italià es considera una operació bastant simple, sobretot si es compara amb la d’altres llengües [5] : donada la realització fonètica d’una paraula italiana, la manera d’escriure-la sovint és completament previsible; i viceversa, donada una paraula escrita, la seva realització fonètica és sovint intuïtiva. Tanmateix, fins i tot en italià la relació entre grafemes (21) i altres unitats (10) i fonemes (30) no sempre és lineal i bidireccional.

Grafemes de correspondència - fonemes

Correspondències grafemes - fonemes
Grafemes Fonemes Limitacions
⟨A / a /
⟨B / b /
⟨Ch / k / -e, -i:
⟨C / k /
/ tʃ / - [i] i, -i
⟨Allà / tʃ / -a, -o, -u, -e
⟨D / d /
⟨I / ɛ /
/ I /
⟨F / f /
⟨Gh / ɡ / -e, -i
⟨G / ɡ /
/ dʒ / - [i] i, -i
⟨Ja / dʒ / -a, -o, -u
⟨H -
⟨I / el /
/ j /
⟨J / j / , / i /
⟨K / k /
⟨L / L /
⟨Gl / ʎ / , / ʎʎ / 1 -la
⟨La / ʎ / , / ʎʎ / 1 -a, -e -o, -u
⟨M / m /
⟨N / n /
⟨Gn / ɲ / , / ɲɲ / 1 - [i] a, -e, -i, -o, -u
⟨O / ɔ /
/ o /
⟨P / p /
⟨Q / k (w) / -u [a, e, i, o]
⟨R / r /
⟨S / s /
/ z /
⟨Sc / ʃ / , / ʃʃ / 1 - [i] i, -i
⟨Esquiar / ʃ / , / ʃʃ / 1 -a, -o, -u
⟨T / t /
⟨U / u /
/ w /
⟨V / v /
⟨W / v / , / w /
⟨X [ks]
⟨Y / i / / j /
⟨Z / ts / , / tts / 1
/ dz / , / ddz / 1

1 Fonemes autogeminanti : fonemes que es pronuncien dobles en posició intervocàlica mentre es mantenen els estralls grafemàtics.

Fonemes de correspondència - grafemes
Fonemes Grafemes Nom
/ a / ⟨A
/ b / ⟨B
/ k / ⟨C , k C dura
⟨Ch + E , i
⟨Q + U [a, e, i, o]
/ tʃ / ⟨C + E , i C dolç
⟨Allà + A, o, u
/ d / ⟨D
/ ɛ / ⟨I Està obert
/ I / ⟨I És a prop
/ f / ⟨F
/ ɡ / ⟨G G dura
⟨Gh + E , i
/ dʒ / ⟨G + E , i G dolç
⟨Ja + A, o, u
/ el / el ⟨J , y
/ j / el ⟨J , y
/ L / ⟨L
/ ʎ / ⟨Gl + Jo
⟨La + A, e, o, u
/ m / ⟨M
/ n / ⟨N
/ ɲ / ⟨Gn
/ ɔ / ⟨O O obert
/ o / ⟨O O tancat
/ p / ⟨P
/ r / ⟨R
/ s / ⟨S S sord
/ z / ⟨S S sona
/ ʃ / ⟨Sc + E , i
⟨Esquiar + A, o, u
/ t / ⟨T
/ u / ⟨U
/ w / ⟨U , w
/ v / ⟨V , w
/ ts / ⟨Z Z sord
/ dz / ⟨Z So Z

Doble correspondència: fonemes de grau intens

Grafemes de correspondència - fonemes
Grafemes Fonemes Limitacions
-aa- / aa /
-bb- / bb /
-cch- / kk / - i , - i :
-cc- / kk /
/ ttʃ / - [i] i , - i
-cc- / ttʃ / - a , - o , - u
-dd- / dd /
-i / ɛe /
/ i i /
/ eɛ /
-ff- / ff /
-dd- / ɡɡ / - i , - i
-d- / ɡɡ /
/ ddʒ / - [i] i , - i
- avui - / ddʒ / - a , - o , - u
-ii- / ii /
-ll- / ll /
-mm- / mm /
-nn- / nn /
-oo- / ɔo /
/ oo /
/ oɔ /
-pp- / pp /
-qq- / kk (w) / - u [ a ]
-rr- / rr /
-ss- / ss /
-tt- / tt /
-uu- / uu /
-vv- / vv /
-zz- / tts /
/ ddz /
Fonemes de correspondència - grafemes
Fonemes grafemes
/ aa / aa
/ bb / bb
/ kk / cc
cch + e, i
cq + u [a, e, i, o]
qq + u [a]
/ ttʃ / cc + e, i
cci + a, o, u
/ dd / dd
/ ɛe / i i
/ i i / i i
/ eɛ / i i
/ ff / ff
/ ɡɡ / dies
ggh + e, i
/ ddʒ / dd + e, i
dd + a, o, u
/ ii / ii
/ ll / ll
/ ʎʎ / gl + i
gli + a, e, o, u
/ mm / mm
/ nn / núm
/ ɲɲ / gn
/ ɔo / oo
/ oo / oo
/ oɔ / oo
/ pp / pàg
/ rr / rr
/ ss / ss
/ ʃʃ / sc + e, i
sci + a, o, u
/ tt / tt
/ uu / uu
/ vv / vv
/ tts / zz
z
/ ddz / zz
z

Normes ortogràfiques

 • Els grups ⟨C , ⟨Ch , ⟨Allà I ⟨G , ⟨Gh , ⟨Ja Formeu dos sistemes paral·lels i complementaris que representin dos fonemes consonàntics cadascun: sord el primer, / k / ( c dur ) i / tʃ / ( c suau ), i amb veu el segon, / ɡ / ( g dura ) e / dʒ / ( dolç g ):
Sord So
(C) cap -e, -i C dura / (k) k / / (ɡ) ɡ / G dura -e, -i (G) gh
(C) c -a, -o, -u -a, -o, -u (Ɡ) ɡ
- [i] i, -i C dolç / (t) tʃ / / (d) dʒ / G dolç - [i] i, -i
(C) ci -a, -o, -u -a, -o, -u (G) gi
això pel que fa al context vocal; fora d'ella, ⟨C I ⟨G En canvi, sempre tenen una pronunciació dura, com es pot deduir dels enllaços consonàntics: ⟨- Cr- / Kr /, ⟨- Cn- / Kn /, ⟨- Gr- / Ɡr /, etc.
 • Les cartes ⟨I I ⟨O Representa dos fonemes vocàlics cadascun del mateix timbre però amb obertures diferents: / i / ( i tancat ) i / ɛ / ( i obert ) el primer, / o / ( o tancat ) i / ɔ / ( o obert ) el segon ; obriu-los només a la tònica .
 • La lletra ⟨H ⟩ No té cap contrapartida fonètica, sinó que s’utilitza per modificar el so original dels enllaços ⟨Ch I ⟨Gh En velar, i amb una funció distintiva en les veus presents del verb haver i de les interjeccions.
 • La lletra ⟨I Representa els fonemes / i / i il / j / , aquest últim només en diftongs ascendents ( ia , és a dir , io , iu ); també apareix als dígrafs ⟨Allí- I ⟨Gi- I als trigrames ⟨The- I ⟨The- Per canviar la seva pronunciació, però també per motius purament ortogràfics, en alguns mots dels enllaços: ⟨Cie , ⟨Gie , ⟨Rutes I ⟨Gnia .
 • La lletra ⟨M Sempre apareix als enllaços ⟨- Mb I ⟨- Mp , Per indicar la preconsonant nasal ( / m / ) abans de bilabial .
 • La lletra ⟨Q Sempre va seguit de ⟨U (Semiconsonant) més una altra vocal, amb valor / kw /, als enllaços: ⟨Aquí , ⟨Cua , ⟨Aquí , ⟨Quo ; s’escriu el grau intensiu ⟨- Acqu- (/ Kkw /) i ⟨- Qqu- Només en les paraules soqquadro , beqquadro (o biqquadro ) i derivats .
 • La lletra ⟨S Representa els fonemes / z / ( s amb veu ) i / s / ( s amb s ), però només aquests últims poden tenir un grau intens ⟨-Ss- / Ss /.
 • La lletra ⟨U Representa els fonemes / u / i el / w / , aquest últim només en diftongs ascendents ( ua , ue , uo , uu ), i és l’únic valor que es té al nexe ⟨- Qu- / Kw /.
 • La lletra ⟨Z Representa els fonemes / dz / ( z amb veu ) i / ts / ( z sorda ) que sempre tenen un grau intens, / ddz / o / tts /, en posició intervocàlica fins i tot si s’escriuen amb una lletra estúpida ⟨Z , En lloc de ⟨Zz .
 • Els enllaços ⟨Sc I ⟨Esquiar Representa el fonema / ʃ / - sempre / ʃʃ / en posició intervocàlica: el primer davant de -ee -i, el segon davant de les altres vocals.
 • Els enllaços ⟨Gl I ⟨La Representeu el fonema / ʎ / - sempre / ʎʎ / en posició intervocàlica: el primer només davant de -i, el segon davant de totes les altres vocals, però si no va precedit de n.
 • L'enllaç ⟨Gn Representa el fonema / ɲ / - sempre / ɲɲ / en posició intervocàlica - davant de totes les vocals.
 • Els dobles representen els fonemes quan es pronuncien amb un grau intens, a excepció de / ʃʃ /, / ʎʎ /, / ɲɲ / les connexions no canvien i de / ddz / i / tts / que també es poden representar amb una lletra scempia ⟨Z , Amb les mateixes restriccions que s'apliquen a les lletres en blanc. Tanmateix, mai poden estar al principi d’una paraula, ni al final, sinó només al mig, quasi tots en posició intervocàlica o entre vocal i líquid (- l - p - r -).

Alguns enllaços gràfics ja vistos representen una doble possibilitat de llegir:

 • ⟨Allà , ⟨Ja I ⟨Esquiar Pot representar els fonemes simples / tʃ /, / dʒ / i / ʃ /, però també els articulats / tʃi /, / dʒi / i / ʃi /: pharmacy / farmaˈtʃia /, lie / buˈdʒia /, ski / ʃiˈare / .
 • ⟨Gl Pot representar tant la senzilla fonema / ʎ / i la biconsonant fonema / ɡl / glicina / ɡlitʃine /, aquesta pronunciació és en general:
  1. quan va precedit de n , -ngl-: anglicà / anɡliˈkano /, conglomerato / konɡlomeˈrato /, etc.
  2. Al començament de la paraula amb l'única excepció del / ʎi / (article i pronom) i derivats (ell, ella, etc.), i gliommero / ʎɔmmero /
  3. en derivats de les paraules glif / ɡlifo / (aglifo, calcoglifia, diglifo, jeroglífic, triglif, etc.), negligència / neɡlidʒere / (negligent, negligència, etc.), glucosa / ɡlitʃemia / (hipoglucèmia, hipoglucèmic, triglicèrids).
  4. en totes les veus verbals inicials : Councils / siɡli /, will sign / siɡlino / etc.
 • ⟨Gn Pot representar tant el fonema simple / ɲ / com el biconsonant / ɡn / en algunes paraules d’origen estranger, wagnerià / vaɡneˈrjano /, i italià gnosis / ˈɡnɔzi /, però en aquest darrer es considera una pronunciació afectada, la normativa és / ˈƝɔzi /.
 • ⟨Sc Normalment també representa només el fonema / ʃ /, però la dicció biconsonàntica / stʃ / és generalment estesa quan la connexió es compon d'un fixador , desconcertant / stʃerverllarsi /, scentrare / stʃentrare /, en lloc del més correcte / ʃerverllarsi / s / ʃenter /.

Problemes ortogràfics

Eleccions amb ⟨C (h) , ⟨G (h) I ⟨Gl

Icona de la lupa mgx2.svg El mateix tema en detall: Elisió .

L’elecció en l’escriptura –independentment de la seva realització fonètica– està subjecta a limitacions relatives a qüestions d’oportunitat ortogràfica en presència dels fonemes / k / (- ch ' , - c' ), / tʃ / (- c ' ) , / ʎ / (- gl ' ), però també per completar / ɡ / (- gh' , - g ' ) i / dʒ / (- g' ). No és fàcil donar indicacions generals, que no cobreixen totes les possibilitats, però, a partir dels exemples literaris, que es mostraran més endavant, es poden recollir les següents indicacions:

 1. l'elisió no canvia el valor fonològic del fonema, és a dir, per exemple, no canvia de / k / a / tʃ /;
 2. l’ortografia és generalment la que s’adoptaria si les paraules s’escrivissin contínuament.

Introduint l'especificitat (però no en els casos individuals per als quals es fa referència a la pàgina d' elisió ) dels casos:

 • Amb dolça c (però també amb dolça g ) l'elisió gràfica només és possible amb paraules acabades en - [c; g] i o - [c; g] i i només davant de paraules que comencen per e - o per i -: hi ha , a veure-hi ; c'impose, ho ha fet; ho va fer (a partir d’aquí va fer ressonar aquest fort crit al camp ), ell (el meu fill va posar els malucs sencers a les tendes ); va fugir .
  S’han de considerar més aviat com a grafies incorrectes com ara: * que ens ha ofert *, * quindic’anni per indicar casos com: / tʃ a /, / tʃ que oferiu /, / kwinditʃ anys / perquè ja són possibles les pronunciacions també les grafies: , ens ha ofert , quinze anys .
 • Amb c dura (però també amb g dura ) l’elecció gràfica és pràcticament sempre possible amb algunes adaptacions gràfiques. Si les paraules acaben - [c; g] he o - [c; g] hi l'- h és obligatori davant de les paraules que comencen per e - o i -: jo també , ell també ; mentre que també es pot eliminar davant de les altres vocals: ( també duraria avui ( Cantù ), encara és un carrer sinuós i fosc ( Foscolo ), oa h -: Nepote ho io di là c'ha name Alagia, bé de si mateix ( Dante ), la vida que vaig fer o la del príncep, o qui més? ( Leopardi ).
  D'altra banda, les paraules sortints amb altres vocals, que normalment s'anul·len entre si, donen cap problema: fa una estona, lung'Arno; Tanmateix, pot generar seriosos dubtes davant de les paraules que comencen per i - i el - en aquests casos, molt poc freqüents, es pot considerar possible afegint a - h, com a grafies confirmades dividides per lungh'essi, longitud 'it etc.
 • Amb - el / ʎ / en aquest cas, els gràfics d'eliminació només són possibles amb -: italians, gl'indicai, quegl'indici, begl'ingegni; d'altra banda, no està permès davant d'altres vocals * begl'occhi , la grafia de la qual ha de ser sempre ulls bells , que admet també la pronunciació elisa / bɛʎˈʎ ɔkki /.

Grafema ⟨H

En italià el ⟨H És una lletra anomenada "muda", és a dir, sense un valor fonològic (tot i que en alguns casos pot indicar un so aspirat / h / , similar a la gòrgia florentina), les funcions principals de la qual són avui diacrítiques i / o distintives .

Els usos regulats ortogràficament actualment són:

 1. com a signe als dígrafs ch - i gh - per indicar que C i G dura davant de - e i - i ;
 2. com a signe distintiu, d’origen etimològic del lat. hăbēre , a les entrades del verb tenir : ho , hai , ha i have , per distingir-los de: o (conjunció), ai (preposició articulada), a (preposició), any (substantiu).
 3. en interjeccions , sobretot primàries i monosil·làbiques. En aquest cas no hi ha una regla dura i ràpida sobre el seu posicionament, però el costum sembla que l'ha codificat segons alguns matisos:
  • al principi, quan sembla suggerir un so aspirat, sobretot en el riure: ha ha (/ ha ha /), he he (/ hɛ hɛ /), etc.
  • després de la primera vocal en la majoria dels casos: ah , boh , eh etc. però també ouch , hey , ohi , etc., i en derivats ai , ai , etc.
  • al final, per indicar el matís d'exclamació d'algunes partícules gramaticals: mah , (raro cheh! [6] ), substituint l' apòstrof final en els truncaments : (be '), toh (a'), etc.

Allà ⟨H ⟩ Es troba en diversos contextos:

 • en alguns cognoms italians: Dahò, Dehò, De Bartholomaies, De Thomasis, Matthey, Pamphili, Rahò, Rhodio, Tha, Thei, Theodoli, Thieghi, Thiella, Thiglia, Tholosano, Thomatis, Thorel, Thovez ; [7]
 • en alguns italians topònims : Dho , Mathi , Noha , PROH , Rho , Santhià , Tharros , Thiene , Thiesi , thurio , VHO ; [7]
 • en derivats de paraules estrangeres: hockeista , aficionat, etc., on normalment el so aspirat inicial es perd amb la italianització de la pronunciació i, per tant, també es pot ometre la h en una grafia completament italianitzada.
 • en llatinismes d’ ús habitual: hàbitat, herpes, homo, humus, etc. i frases llatines : ad hoc, ad honorem, horror vacui , etc.

Grafema ⟨I Fonològic, diacrític i ortogràfic

En ortografia italiana, puc ser considerat la lletra més polifacètica, donades les funcions fonològiques i gràfiques assumides. Sense cap pretensió d’oficialitat, podem distingir tres valors:

 1. fonològicament , quan representa la vocal / i / , o la semiconsonant / j / quan va seguida d’una altra vocal (i no cau en el cas 2) i no és tònica.
 2. diacrític, ja que ajuda a formar digrames i trigrames: allà - (/ tʃ /), gi (/ dʒ /), esquiar - (/ ʃ /) davant de - a, - o, - u, i (/ ʎ / ) davant de - a , - e , - o , - u ; no obstant això, de vegades té un valor fonològic (on l'accent tònic recau sobre la i ): pharmacìa / farmaˈtʃia /, bugìa / buˈdʒia /, scia / ˈʃia /
 3. ortografia, quan no està motivat fonològicament ni diacríticament en els enllaços superficials (/ tʃe / ~ / tʃɛ /), gie (/ dʒe / ~ / dʒɛ /), contrails (/ ʃe / ~ / ʃɛ /), gnia (/ ɲa /), però encara necessari per a l’escriptura correcta de la paraula, és a dir, per la seva grafia, per motius històrics, etimològics o morfològics.

Des del punt de vista ortogràfic, el cas més interessant és sobretot aquest últim, els problemes del qual es presenten al mirall següent.

Plurals femenins in - cie i - gie Les paraules femenines - cia i ja expiats fan el plural en -cie i -gie si van precedides d’una lletra vocal, en cas contrari perden I. (vegeu plural de paraules en -cia i -Sí ).
El fenomen és fonamentalment etimològic –la I només es manté en els casos en què era present a l’etimologia llatina–, però amb la posterior simplificació introduïda per la regla empírica, s’ha convertit ara més en un fet d’ordre gramatical que només motivat etimològicament.
Veus verbals en - gniamo e - gniate Respectivament, la 4a persona del present (somni), el subjuntiu (desactivar) i la 5 del subjuntiu (insígnia), quan el tema verbal corresponent acaba en - gn - (sogn are , auto power eras , insign ire ).
L'estàndard tradicional requereix el manteniment de - el - com a qüestió d'uniformitat respecte a les terminacions (- iamo; - iate) dels altres verbs, però, també s'utilitzen àmpliament les grafies sense (somiem, spegnamo, insignia) i presents a la tradició literària i després accepten [8] .
Alguns verbs en - [ c; g ] iare En alguns verbs in - ciare i in - jare , en els guions més buscats o antiquats, es pot mantenir el - i -, perquè té una motivació etimològica [9] , fins i tot davant de les terminacions que comencen per e -, on normalment s’eliminaria. Es tracta de les entrades del futur simple ( anunciaré ) i del condicional present ( anunciaré ), en els verbs següents:
anunciar , associar , comerciar , associar , infectar , creuar , denunciar , dissociar , retratar , lloar , emaciar , enunciar , invalidar , oficiar , plagiar , prestigi , privilegi , renunciar , desanimar . [10]

Són grafies extremadament rares, antiquades i semblants al llatí (perquè fan referència a l’etimologia), de manera que avui en dia es pot acusar fàcilment de ser agrammàtiques i, per tant, no recomanables en els escrits formals.

cec i cel No és un jo etimològic, que deriva dels ètims llatins cæcus i cælum , sinó un residu del pas del llatí al vulgar (-æ-> -ie-), no absorbit gràficament com va passar a la pronunciació, i com ha passat en altres paraules ( gielo > frost ). Tanmateix, en els derivats tendeix a desaparèixer, sobretot si és per accent.

Les dues paraules també tenen un homògraf potencial: txec ( habitant de la República Txeca ) i celo (veu del verb dissimular); això probablement va afectar el seu manteniment.
En els derivats, com ja s’ha esmentat, tendeixo a desaparèixer, però aquesta tendència varia d’un cas a l’altre:

 • en les paraules compostes , en què la composició és clara, manté l'ortografia original: sordcega , bufadora de cec, gratacels, capocielo, paracielo, mezzocielo, sopraccielo.
 • a cegues és l’ortografia clarament predominant i, per tant, la preferible per a l’adverbi de cec ; però cegament no està malament [11] .
 • cecale , cegant , encegador , † incelare són les grafies que es consideren preferibles, tot i que en verbs s’admet - cie - en veus rizotòniques [12] , en compliment de la regla del diftong mòbil , encara que no sigui un diftong real.
Sufixos - iere, - iera, - iero La no etimològic, derivat de l'francès - IER de el llatí - Arius, és una part integral dels sufixos - IERE (- Iero), que designa principalment professió, i - Iera, designant en lloc principalment recipient. Tot i que la grafia amb -i- és sempre preferible i més utilitzada, per a algunes paraules també hi ha variants sense: correcta però poc freqüent. Al no ser etimològic en paraules derivades o alterades , el -i- tendeix a desaparèixer, sobretot si l’accent canvia.
 • arquer, blaster, rocker,escuder, braser, creuers, dolciere, fabbriciere, granciere,grasciere, lancer, pacificador, pastisser, Ranciere, torrador, acomodador, velacciere; arquebusier , † bramangiere , † farratge .
 • tarongeria, arquer, cartutx, creuer, dolciera, micciera, panciera, bullidor de peix, Torciera, vinacciera, archibugiera, formatge , rufa , radialment.
 • conciero ; rellotgeria , poggiero .

NB : s'escriu sense l' enginyer encara que derivi del sufix - (i) ere

Words in - cient / - ciency El I és etimològic, deriva de paraules amb etimologia in - cientis i - cientia i, per tant, també es manté en totes les paraules obtingudes per derivació , composició i alteració :
 • deficient / deficient
  (in) deficient ( ment ) / - nza , immunodeficiència
 • suficient / suficiència
  ( auto / in ) suficient ( ment ) / -nza , '
 • conscient / consciència
  ( self / in / sub ) conscient ( ment ) / -nza , conscient (- (a) mind / - ity ) / - ale (- ism )
 • eficient / eficiència
  ( co / in ) eficient (ment) / - nza , eficient / -ismo / - ista (- ico )
 • sciente / ciència en el sentit de 'coneixement'
  ( ne / onni / pre / in ) sciente ( mind ) / - nza
 • ciència
  (Para / fanta / pseudo / neuro) science / - ifico (- (a) mind / - ity), scientist, scientism / -ista (- ico) / - ization / - ology
 • cara , proicient , competent , calefaciente

NB: estan escrits sense el: benèfica / enza, magnificent / enza, maleficenza, munificente / enza, l'honor.

efígie , espècie , superfície El I és etimològic, derivant directament dels ètims llatins efígies , espècies , superfícies ; per tant, la llei preveu el seu manteniment (fins i tot en derivats: cas concret , camp d’aviació , etc.), tot i que, però, també hi ha certificacions literàries d’ortografies com: efígie , espècie i superfície (les dues primeres fins i tot utilitzades per Dante a rima ( Par . XXXI. 77, XXXIII 131; I. 57)).

Macie (macilento) i facie també es poden esmentar en aquesta categoria.

societat i higiene El I és etimològic, del llatí sociětatis i ygienem (al seu torn del grec hygieinē ), de manera que també roman en totes les paraules, derivat, compost o alterat.
 • corporatiu , sociable , sociabilitat
 • (Anti) higiènica (- tat), higienista, esterilitzi
Ortografia a l’antiga Són antiquats, ja que han perdut amb el pas del temps -i no etimològic, les grafies següents:
 • deriven de formes més antigues in - ggiere amb adaptació del sufix - iere > - iero , que durant el segle XX va perdre el -i- a causa de la probable pèrdua de consciència del sufix original:
  ( caval ) light > ( caval ) light
  farratge > farratge
  llum > llum
  missatgeria> Missatgeria
  transitori> passatger
  ruggiero > ruggero
 • Prové del llatí Gelu amb diftongació per - i - -ie-:
  gielo > gelada

També des del punt de vista ortogràfic pot ser interessant assenyalar que les paraules acabades en - I (àtones) poden tenir una grafia alternativa plural en - î o - ii , la pronunciació de la qual és sempre / i / simple. (veure Plural de paraules en -io )

Grafema ⟨N Abans ⟨B I ⟨P

En italià la nasal preconsonant davant d’un bilabial ( b o p ) es pronuncia sempre / m / -perquè les nasals preconsonants són homorgàniques amb el fonema següent- i, per tant, normalment es representen amb la lletra m .

Tanmateix, hi ha un nombre reduït de paraules que tenen els enllaços gràfics - nb - o - np - (pronunciat en qualsevol cas / mb / o / mp / [13] ): pa de pessic , prunbianco , correcte . Es tracta principalment d’ univerbació on el procés d’adaptació gràfica encara no s’ha produït perquè són formacions massa recents o poc usades, sobretot en el camp escrit, o perquè la forma original de la frase encara és percebuda pels parlants, però solen coexistir fins i tot amb una ortografia fonològicament més correcta, pampepato o separada, ben pensada .

Llista de paraules amb - np - extretes de Gradit :

ben intencionat, ben pensat, ben pensat, benportante, dorminpiedi, granpriorato, granpriore, monpulcianese, no per això, nopossa, pa de pessic, pa de pessic, panplegia, panporcino, panpsychisme, sanperino *, sanpetronio, sanpierota, sanpietrino * , etc.

Llista de paraules amb - nb -:

granbestia, no belligeranza * panbabilonismo, panbeozie, panbiscotto, prunbianco, sanbabilino, sanbernardo , sanboviano , etc.

Grafemes ⟨Q (u) I ⟨C (u)

El q es defineix per Serianni com un grafema "sobreabundant", que tenen el mateix valor fonètic com c, / k / , però amb fortes limitacions d'ortografia en ús:

 • sempre ha d'anar seguit de u (semiconsonant / w / ) més una altra vocal ( a, e, i, o ), que constitueix un enllaç el valor fonològic del qual és sempre / kw / + vocal;
 • per indicarne il grado intenso si usa il nesso - cq(u) - (/kk(w)/): acqua ;
 • come doppia - qq(u) - è ammessa solo in: soqquadro , beqquadro (o biqquadro ) e derivati .

L'identità fonologica di q e c può creare diversi dubbi sull'ortografia delle parole, non essendoci una regola che permetta la predicibilità dell'uso di uno o dell'altro grafema, questo perché la q ha praticamente motivazione etimologica, cioè è presente laddove era presente pure in latino. Inoltre in italiano è molto più frequente la sequenza - qu +vocale- che non - cu +vocale-, sicché è molto semplice dare indicazioni su quando va usata la c dando per scontato che in tutti gli altri casi si usa la q :

scuola , cuore , cuoio e cuoco Tutti casi di dittongazione da - ŏ - (etimi schŏla , cŏr , cŏrium , cŏcus ) in -uò- ( /wɔ/ ). Ne esiste una variante popolare o poetica non dittongata: scola , core , coio e coco , ma il dittongo permane anche nei derivati , alterati e composti , anche se a volte tende a scomparire se sono fuori d'accento.
 • autoscuola , doposcuola , scuolabus , ecc.
 • batticuore , crepacuore , cuoriforme , malincuore , rubacuori , ecc.; ( r ) incuorare
 • capocuoco , sottocuoco , ecc.; ( s ) cuoce , ricuocere , ecc.
 • cuoiaceo , cuoiaio , cuoiame , cuoieria , scuoiatore , scuoiamento , scuoiatura , semicuoio ecc.; discuoiare , incuoiare , scuoiare

I verbi derivati: ( r ) inc ( u ) orare ; disc ( u ) oiare , inc ( u ) oiare , sc ( u ) oiare , tutti regolarmente coniugabili con -uo-, possono ammettere -o- semplice nelle voci rizoatone in ossequio alla regola del dittongo mobile [14] .

Verbi in - cuotere e - cuocere Questi verbi solitamente lemmatizzati: scuotere , riscuotere , percuotere , ripercuotere ; cuocere , scuocere , stracuocere , ecc.

presentano nella coniugazione dittongo - uo - nelle voci con - t - o - c - nella radice, ma può diventare -o- semplice se non colpito da accento.

cospicuo , (in) nocuo , perspicuo , proficuo , promiscuo , traspicuo e vacuo Sono parole provenienti dal latino il cui etimo terminava in - cuus ; diversamente dagli altri esempi, stando alla fonologia normativa dell'italiano, non ci si trova di fronte a un dittongo /wo/ , ma a uno iato /uo/ .

E sempre di fronte a iato ci si trova nei suffissati in - ità (vacuità), /ui/ , o in - amente (vacuamente), /ua/ ; e altri come: vacuometro , vacuoscopio , vacuostato , vacuista .

NB : Si scrivono con - quo finale: equo , iniquo , obliquo , ubiquo e le parole in - loquo ( ventriloquo , ecc.)

vacuolo , circùito e derivati Si scrivono sempre con la C:
 • vacuolo (derivante da vacuo ) ei suoi derivati:
  vacuoma , vacuolare , vacuolizzare , vacuolizzato , vacuolizzazione ; vacuometro , vacuoscopio , vacuostato ecc.
 • e circùito ei suoi derivati:
  circuitale , circuitazione , circuiteria ; cortocircuito , cortocircuitare , microcircuito , provacircuiti , ecc.
I verbi acuire , arcuare , circuire , evacuare e derivati Si scrivono con la C anche i presenti verbi che giungono dal latino praticamente inalterati (eccetto acuire da acuĕre ) ei loro derivati
 • acuito , acuità , acuizione
 • arcuato , arcuatura
 • circuìto , circuitore , circuizione , circuimento
 • evacuato , evacuatore , evacuativo , evacuazione , evacuamento .
cui , lacuale , taccuino Si scrivono infine sempre con la c e non la q :
 • cui ( /ˈkui/ ) pronome - da non confondere con qui ( /kwi/ )
 • lacuale ( /lakuˈale/ ) aggettivo per 'del lago' - da non confondere con la quale ( /la ˈkwale/ )
 • taccuino unica parola con -cc- prima di u + vocale.

Grafemi -z- e -zz-

Un'altra delle maggiori difficoltà ortografiche dell'italiano è la resa grafica della z intervocalica, che, come è già stato detto, in tale posizione è sempre di grado intenso ma può essere resa sia con la lettera scempia - z - sia doppia - zz -.

Di seguito verrà presentato un quadro, il più completo possibile, di quando la zeta intervocalica è scritta scempia - z -, dando per scontato che in tutti gli altri casi sia invece doppia.

 1. la z è scempia, in mezzo o in fin di parola, nei seguenti nessi: zia , zie , zio , ziu , zoo , zoi , con le eccezioni dei seguenti derivati:
  • aggettivi in - zziano , derivanti da personaggi o luoghi:
   fantozziano , gozziano , guerrazziano , pestalozziano , rattazziano ; milazziano
  • parole in - zziere /- zziera :
   arazziere, battezziere, biscazziere, capezziera, carrozziere, capezziera, corazziere, gavazziere, mazziere, razziera, tappezziere, strozziere, terrazziere
  • parole in - zzìo :
   frizzio, guazzio, scarozzio, schiamazzio, sghignazzio, sguazzio, singhiozzio, spennazzio, starnazzio, svolazzio
  • Derivati di cazzo , mazzo , razza :
   cazziare, cazziatone, cazziata; mazziare, mazziato; razziale, razzialmente,
  • Razzìa e pazzìa e loro derivati: raz ziare, razziatore, pazziare, pazzoide, ecc.
 2. in parole composte o prefissate in cui la seconda parola inizia per z -: capozona, rizappare , ecc.
 3. in diversi prefissiodi ( nazi-, rizo- schizo-, azeo-, azo-, diazo-, idraz- orizo-, piezo- ) e suffissoidi ( -riza –mizide, -mizo –rriza –zigote –azina -zima ) e nella radice di alcune parole, tra le più comuni: azimut, azalea, Azerbaigian, azero, azolla, azoto; bazar(-orio), bizantino; calaza, coniza, coriza; dazebao, gazebo; lazulite, lazurite, lazo; mazurca, mesozona, mezereo, monazite, Mozambico, mozarabico, mozartiano; nazareno, nazireato, nazireo, neozelandese; ozono; perizoma; rizoma; scazonte, sinizesi, sizigia, spinozismo; trapezista, trapezita; Venezuela .

Le lettere straniere

Vengono considerate lettere straniere i grafemi j , k , w , x e y , poiché nell'attuale grafia dell'italiano tali lettere compaiono per lo più in parole di origine straniera. Vi è però da dire che j , k e x erano presenti anche nel latino, che in passato hanno fatto regolarmente parte dell'ortografia italiana e che anche attualmente sono usate nei toponimi e negli antroponimi italiani.

 • La lettera j è stata fino agli inizi del novecento regolarmente usata nella grafia italiana per indicare:
  1. la i semiconsonantica /j/ in posizione iniziale, Jugoslavia , o intervocalica, notajo , ma mai postconsonantica (* bjanco );
  2. il plurale maschile delle parole terminanti in -io : studiostudj .
Oggi la j sopravvive come iniziale in diversi toponimi, Jugoslavia , Jesolo ecc., o antroponimi Jacopo , Jolanda , ma sempre più spesso si trova rimpiazzata dalla i per grafie più moderne: Iugoslavia , Iacopo , ecc. Sopravvive, invece, ancora stabilmente nei nomi esotici, Jago , e nei cognomi, sia come iniziale sia in mezzo: Scajola .
Nella maggior parte dei forestierismi acclimatati nell'italiano (di origine inglese: jazz , jeans , jeep ecc.; francese: abat-jour , déjà-vu ecc.; giapponese: judo ecc.) ha valore [dʒ] oppure [ʒ] . Ciò è alla base della doppia pronuncia odierna della parola junior : alla latina /ˈjunjor/ o semi-adattata all'inglese /ˈdʒunjor/, di cui solo la prima è quella caldeggiata e corretta essendo la seconda uno storpiamento dell'inglese /ˈdʒuːnɪər/.
 • La lettera k , con valore /k/ , venne ereditata dal latino nella prima ortografia dell'italiano antico - così come testimoniano le prime testimonianze di volgare : i Placiti di Capua - per poi essere dimenticata fino alla seconda metà del '900, quando tornò in voga con valore iconico negativo nella pubblicistica dei movimenti di protesta, come espressione di «ostilità e disprezzo» [15] , ad esempio kapitale , maskio , ecc.
  Oggi la k si trova solo nelle parole d'origine straniera: bikini , koala , o derivazioni, rockettaro , ma può essere sostituita da c ( coala ) o ch - ( bichini , rocchettaro ) per dar vita a grafie totalmente italianizzate in parole acclimatate.
 • La lettera w ha valore oscillante tra /v/ e /w/ , (talvolta /u/ ); anche se nelle pronunce straniere originarie ha quasi sempre valore semiconsonantico, in italiano è decisamente netta la tendenza a trasformarla in consonante - anche graficamente sostituendolo con v -, ma la situazione varia caso per caso:
  • ci sono casi di pronuncia oscillante: kiwi /ˈkiwi/ o /ˈkivi/ (anche kivi ) [16] ; hawaiano /awaˈjano/ o /avaˈjano/ [17] ;
  • in principio di parola ha quasi costantemente valore /v/: water /ˈvater/, walzer /ˈvaltser/, wafer /ˈvafer/, wattora /vatˈtora/, fanno eccezione le parole che sono ancora sentite come straniere: welfare /ˈwɛlfɛr/;
  • interessante caso è la pronuncia del nome di Wikipedia , che presenta varie interpretazioni: sebbene teoricamente in italiano vada resa con /v/ , molto comuni sono le versioni con /w/ .
 • La lettera x ha valore biconsonantico /ks/ (talvolta [ɡz] in posizione intervocalica); si trova perlopiù in parole e locuzioni latine, nella particella latina ex , in parole d'origine inglese ( mixer , texano ), in voci dotte di derivazione greca e in diversi prefissi ( auxo -, coxo -, maxi -, maxillo -, mixo -, extra -, toxo -, xanto -, xeno -, xero -, xifo -, xilo -, uxor -), nella toponomastica italiana (Arbatax, Cixerri e altri casi). Non mancano casi in cui è sostituita dal nesso - cs - ( fucsi(n)a > fuxi(n)a , facsimile > faxsimile ), ma anche casi in cui essa è sostituita da - s - ( extra - > estra -) o - ss - ( taxi(sta) > tassi(sta) , saxofono(-ista) > sassofono(-ista) , texano > tessano ). Inoltre è presente anche in diversi cognomi ( Craxi , Bixio , ecc.) e toponimi, tuttavia nell'Italia meridionale spesso può avere valore di fricativa /ʃ/, come nella lingua catalana .
 • La lettera y ha valore /i/ (ma in parole d'origine inglese può anche avere valore /ai/: bypassare ); è presente in diverse parole d'origine inglese ( authority, bye-bye, body, brandy, bypass, city, coyote, derby, floppy, gay, geyser, hippy, hobby, yoga, yogurt, lobby, pony, rally, rugby, sexy, spray , ecc), ed è in voga nei diminutivi : Mary, Tony, Bobby , ecc.
  Non mancano casi in cui viene sostituita da i : coyote > coiote , Paraguay > Paraguai , ecc.; e addirittura con ai : bypassare > baipassare, byroniano > baironiano .

I segni paragrafematici dell'italiano

Nella scrittura dell'italiano alcuni caratteri speciali o modificati vengono obbligatoriamente usati in aggiunta ai 21 caratteri di base dell'alfabeto latino, ai 5 caratteri usati prevalentemente per la scrittura di parole straniere e ai segni di punteggiatura. Rientrano in questa categoria gli accenti grafici riportati su alcune vocali e gli apostrofi, ma anche i criteri di uso delle maiuscole o minuscole e quelli di divisione delle parole.

L'accento grafico

Gli accenti grafici attualmente presenti nell'ortografia italiana sono tre:

 • accento grave ( ` ) presente sui suoni vocalici più aperti à ( /a/ ), è ( /ɛ/ ) ò ( /ɔ/ ), ma si trova normalmente pure su ì ( /i/ ) e ù ( /u/ ) anche se sono vocali "chiuse".
 • accento acuto ( ´ ) che segnala i suoni vocalici più chiusi, o meglio dal timbro più chiuso, é ( /e/ ) e ó ( /o/ ), e nelle grafie più ricercate í e ú .
 • il circonflesso (ˆ) oggi possibile solo sulla î e in determinate parole, è tipico di un tipo di grafia piuttosto ricercata o specialistica e non ha alcuna valenza prosodica ; un tempo invece era possibile anche sulle altre vocali ( â , ê , ô , û ), ma perlopiù in ambito poetico e con finalità distintive o per indicare la contrazione di una parola.

In italiano, l'accento grafico può essere segnato soltanto sulla vocale su cui cade l' accento tonico della parola, e il suo uso può essere obbligatorio, così come accade in fin di parola, o opzionale, come avviene in mezzo alla parola generalmente per ragioni distintive. Fino a qualche decennio fa si usava soltanto l'accento grave ( ` ), perché, come spiega Migliorini , "gli stampatori del Cinquecento avevano seguito una norma ricalcata sul greco : accento acuto all'interno della parola, accento grave alla fine. Ma siccome nel corpo della parola l'accento non s'usava quasi mai, l'accento più frequente era il grave" [18] . Più di recente, invece, si è approfittato, grazie anche al progresso tecnico, dell'esistenza di entrambi i segni grafici, per indicare anche nella scrittura la differenza di timbro tra le vocali chiuse é ( /e/ ) ed ó ( /o/ ) e quelle aperte è ( /ɛ/ ) e ò ( /ɔ/ ).

Sulle lettere e , o , perciò, la norma ortografica oggi in vigore (e codificata nel 1967 dall'UNI, Ente nazionale di unificazione ) richiede di usare l'acuto se la vocale è chiusa (come in perch é ), il grave se la vocale è aperta (come in cio è ).

Sulla a si usa invece solo l'accento grave, à (come in carit à )

Sulla i e u si usa generalmente l'accento grave ì (come in part ì ), ù (come in virt ù ), anche se una corrente minoritaria sostiene e predilige l'uso dell'acuto í e ú . I fautori dell'acuto su i e u (come il fonetista Luciano Canepàri ) giustificano la propria posizione con il fatto che le vocali i e u sono chiuse per loro natura [19] . A questo sistema s'attenne nell'Ottocento Carducci , e ancor oggi vi si attengono alcune case editrici, come l' Einaudi .

I sostenitori dell'uso più comune (più numerosi anche tra linguisti e filologi: Sensini, Camilli , Migliorini , Fiorelli , Serianni , ecc.) affermano invece l'inutilità di abbandonare il grave per l'acuto quando non ci sia nulla da distinguere, com'è il caso delle tre lettere a , i , u , ognuna delle quali simboleggia un solo suono vocalico.

«Importa servirsi della distinzione dove c'è da distinguere, e cioè solo per le vocali e , o , mentre in tutti gli altri casi è più semplice adoperare un accento unico. In nota: Con la terminologia moderna, si direbbe che l'accento grafico va adoperato per segnare le differenze fonologiche e non quelle fonetiche.»

( Migliorini , op. cit. , pag. 33 )

L'uso di ì , ù (col grave) è raccomandato anche dal prestigioso Dizionario d'ortografia e di pronunzia , e dalla già citata norma dell'UNI [20] . Anche sulle tastiere italiane delle macchine da scrivere e dei computer si trovano di regola solo ì e ù .

Gli accenti acuti su i e u possono pertanto considerarsi una raffinatezza ulteriore da riservare a quegli autori, già particolarmente raffinati per altri aspetti linguistico-stilistici.

Accento in fin di parola (obbligatorio)

L'accento grafico è obbligatorio sulla vocale finale della parola:

 • sui polisillabi (cioè sulle parole di almeno due sillabe): città , cioè , perché , così , però , ahó , Perù ;
 • sui monosillabi terminanti con due grafemi vocalici ( a , e , i , o , u ), sia dove questi rappresentano un dittongo ascendente , come in piè ( /pjɛ/ ), più ( /pju/ ), può ( /pwɔ/ ), sia dove la lettera i è un puro segno diacritico , cioè muto, come in ciò ( /tʃɔ/ ), già ( /dʒa/ ), giù ( /dʒu/ ). Solo qua e qui fanno apparente eccezione, non volendo mai l'accento [21] .
 • su determinati monosillabi, con valore distintivo : (indicativo di dare ), ("giorno"), ché ("poiché, affinché"), è (voce del verbo essere ), e (avverbi di luogo), (negazione), (pronome), (affermazione), (bevanda).

Per quanto riguarda la scelta tra accento grave e acuto si ricorda che:

 1. In italiano la o tonica finale è praticamente sempre aperta, quindi di fatto si usa solo l'accento grave ò ( parlò , canterò , oblò , però , perciò , ecc.); per questo motivo il carattere ó manca alle comuni tastiere italiane. Rarissime le eccezioni: l'interiezione romanesca ahó pronunciata [aˈo] [22] , ma si trova scritta anche ahò (come nel titolo del libro di Francesco Totti « Quando i bambini fanno Ahò »); le grafie metró [23] e a gogó [24] , rifacentisi alle pronunce francesi con o chiusa [meˈtro] e [a ɡoˈɡo] delle originali métro e à gogo , accanto alle forme metrò [25] e a gogò [26] con relativa pronuncia aperta [27] .
 2. La é sui composti di che ( affinché , benché , cosicché , finché , giacché , macché , nonché , perché , poiché , purché , sicché , ecc.); i composti di tre ( ventitré , trentatré , centotré , ecc.); i composti di re ( viceré , interré ); i monosillabi ("e non") e (pronome personale); le terze persone singolari del passato remoto in ( poté , credé ) con l'eccezione di diè e stiè ; altre parole come scimpanzé , nontiscordardimé , mercé , testé , (per fece e per fede ), affé , autodafé , ecc.
 3. La è per la voce del verbo essere è e il suo composto cioè ; per altre parole, soprattutto d'origine straniera o non recenti: ahimè (e ohimè ), diè e stiè (antiquati o letterari per diede e stette ), piè (= piede ), e caffè , bebè , , evoè , coccodè , canapè , tupè , croscè , buffè , cabarè , gilè , relè , lacchè , ramiè , musmè , macramè , narghilè , Noè , Mosè , Giosuè , Salomè , ecc.

Accento all'interno della parola (opzionale)

L'accento grafico è opzionale all'interno della parola, dove l'uso è motivato da ragioni d'ordine fonologico o distintive sugli omografi .

Sono principalmente ragioni fonologiche quando si vuole indicare al lettore la pronuncia della parola, grossomodo nei seguenti casi:

 • in parole insolite o inventate, in cognomi , neologismi , arcaismi , ecc., di cui si può ritenere opportuno indicare al lettore l'esatta pronuncia: si pensi a Pirandello nella novella La patente , che scrive " Chiàrchiaro " per indicare la pronuncia sdrucciola del cognome del protagonista;
 • in parole estremamente rare o tecnicismi , di cui si pensa che il lettore non conosca la corretta pronuncia, specie se non è piana;
 • in parole d'uso comune, di cui però si sbaglia spesso la pronuncia e dunque se ne vuole rimarcare quella corretta: ad es. la parola rubrìca , spesso pronunciata rùbrica ;
 • in parole con più pronunce possibili, se se ne vuole suggerire al lettore una in particolare, ad es. frùscio o fruscìo [28] .

Il circonflesso

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Circonflesso .

In italiano il circonflesso non dà alcuna indicazione fonologica (come invece può accadere in alcune ortografie dialettali), ma segnala semmai l'avvenuta contrazione della parola, ed è anche ormai quasi del tutto scomparsa la coscienza di questo fatto. L'uso del circonflesso all'interno dell'ortografia italiana comunque può essere così sintetizzato:

 1. Sulle î finali dei plurali delle parole in - io (vario > varî) per segnalare la contrazione della antica grafia con doppia - ii ( varii /ˈvari/ ), oggi comunque rimpiazzata da - i , semplice perché più rispondente sotto il profilo fonologico. Oggi tale uso sopravvive solo nelle scritture ricercate, o per vezzo, o per fini disambiguanti ( principi /ˈprintʃipi/ vs principî /prinˈtʃipi/ ), o nei linguaggi tecnici, sempre per esigenze di maggior chiarezza ( condomini pl. di condomino , condominî pl. di condominio ); è più comune però che, senza ricorrere a scritture ricercate, queste ambiguità vengano risolte dalle grafie prìncipi , princìpi , condòmini e condomìni .
 2. Nella lingua poetica segnala la contrazione di una parola per distinguerla dalle omografe: fûr per furono , côrre per cogliere , tôrre per togliere , ecc.
 3. Con uso estremamente raro, può distinguere su parole omografe e omofone quella usata più raramente ( vôlta , come 'arco', volta come 'momento; turno'), tuttavia anche in questi casi si preferisce solitamente utilizzare l'accento normale ( vòlta ).

L'apostrofo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Apocope ed Elisione .

In italiano l'attuale norma ortografica prevede l'uso dell' apostrofo in presenza di tre fenomeni linguistici:

 1. l' elisione , dove è obbligatorio,
 2. alcuni casi di troncamento ,
 3. alcune forme di aferesi .

Come già detto con l' elisione l'uso dell'apostrofo è obbligatorio, e in alcuni casi è addirittura fondamentale per distinguerla dal troncamento e definire il genere delle parole, si pensi al caso di un artista maschile e un'artista femminile. In altri casi invece è fonte di alcuni dei più comuni errori ortografici per la sua erronea presenza, come " qual'è " o tal'è (la grafia corretta è sempre qual è e tal è [29] ), oppure mancanza, come in " pover uomo " (la grafia corretta è pover'uomo ), casi per cui comunque a volte vi sono divergenze di opinioni fra i linguisti.

L'uso, inoltre, soprattutto scolastico, di considerare come errore l'apostrofo in fin di rigo, è una norma destituita di qualsiasi fondamento grammaticale, trattandosi invece di una consuetudine puramente tipografica , oggi desueta, quella di andare a capo o con la parola intera o spezzandola secondo l'uso di sillabazione , in quanto ritenuta esteticamente sgradevole la presenza di un apostrofo isolato in fin di rigo. La diffusione di tale falso errore, una volta fortemente stigmatizzato nelle scuole dell'obbligo, va oggi ridimensionandosi grazie al fatto che nel linguaggio stampato si sono ricominciati ad ammettere "a capo" del tipo dell'/oro [30] .

Nel troncamento oggi l'apostrofo viene usato soltanto in un ristretto numero di casi - in passato più numerosi -, dove tra l'altro può dirsi obbligatorio solo in una minima parte, essendo spesso ampiamente attestate anche grafie alternative.

 1. Apocope vocalica : si usa l'apostrofo per indicare la caduta della vocale finale di alcuni monosillabi uscenti per dittongo discendente , tra cui si annoverano i seguenti casi:
  • i quattro imperativi : da' , fa' , sta' e va' , rispettivamente apocopi di dai , fai , ' stai e vai , scrivibili anche da , fa , sta e va ; le prime grafie sono però caldeggiate dai linguisti essendo invece le ultime confondibili con le rispettive terze persone dell'indicativo presente. Si può ricordare come curiosamente questi quattro imperativi siano quelli degli unici quattro verbi (base) irregolari della prima coniugazione , e che grafie apostrofate ( rifa' , sfa' , ecc.) sono caldeggiate anche per gli imperativi dei verbi derivati in luogo di quelle accentate ( ridà , sfà , ecc.) per il medesimo motivo;
  • le forme letterarie e desuete delle preposizioni articolate : de' , a' , da' , ne' , co' , su' , pe' , tra' / fra' e degli aggettivi que' e be' , rispettivamente apocopi di dei , ai , dai , nei , coi , sui , pei , trai / frai e quei , bei , tutte varianti posizionali in uso che la norma prevede per quei casi in cui si userebbe l'articolo i .
 2. Apocope sillabica : si usa l'apostrofo per indicare la caduta della sillaba finale, quando lascia un troncamento uscente per vocale, tra cui annoveriamo i seguenti casi
  • l'imperativo di' , apocope di dici scritto anche ; anche in questo caso viene caldeggiata la forma con l'apostrofo sia per questioni di omogeneità, sia per evitare confusione con indicante il giorno:
  • negli avverbi : po' e a mo' di , rispettivamente apocopi di poco e modo ;
  • nelle interiezioni be' , te' , to' , va' , ve' rispettivamente apocopi di bene , tene (tieni), togli (col valore di prendi), varda (guarda) e vedi , tutte esclamazioni che si sono anche un po' distaccate dal loro valore originari, spesso iussivo , e per le quali spesso si preferiscono le grafie con la h : beh , teh , toh , vah , veh .

Nell' aferesi l'uso dell'apostrofo era diffuso, soprattutto nella lingua poetica, per segnalare la caduta della prima vocale di una parola, specialmente in concomitanza di una parola precedente che finisce per vocale e strettamente legate nella catena del parlato (un fenomeno simmetrico all'elisione). Oggi questa prassi è praticamente scomparsa, tranne in pochissime parole ( 'ndrangheta ) nelle quali non è comunque obbligatorio; mentre invece è obbligatorio nell'indicazione degli anni in cifre.

 • Oggi sopravvive praticamente soltanto nelle forme contratte: 'sto , 'sta , 'sti 'ste , forme dialettali particolarmente enfatiche per la loro concisione, usate in luogo di questo ecc., per dare coloritura al discorso, ma in realtà derivanti dall'arcaica forma esto , ecc. Tali forme possono anche essere scritte semplicemente sto , sta , sti , ste .
 • Nella lingua poetica erano frequenti le aferesi delle particelle 'n e 'l per in e il : « e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle » ( Dante Inf . I 38 ), e di altre parole.
 • L'apostrofo è invece obbligatorio quando si vogliono indicare in forma accorciata e in cifre gli anni, il ' 68 (il 1968), i secoli dopo il mille, il '400 (il 1400, il XV secolo), ovviamente solo se scritti in cifre arabe . Qualora vi sia concomitante anche un'elisione, si usa un solo apostrofo: la musica dell'800 .


Il punto di abbreviazione

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Abbreviazione .

Il punto nelle abbreviazioni , pur graficamente identico ( . ), va distinto dal punto fermo che è un segno d'interpunzione vero e proprio, mentre il punto di abbreviazione è solamente un segno paragrafematico .

È possibile dare delle regole valide in generale sul suo uso, tenuto conto della distinzione tra abbreviazione, sigla e simbolo, nella varietà delle consuetudini tipografiche e editoriali.

Approfondimento

Un discorso a parte va fatto per le seguenti abbreviazioni per contrazione: ca [31] , dr , jr , sr , vs , tutte provenienti da parole di origine latina: circa , doctor , junior , senior , versus , ed entrate nell'uso italiano dalla lingua inglese. Queste possono essere scritte sia senza punto (forma preferita nell'inglese britannico) sia col punto finale (forma tipica dell'inglese americano), forma oggi nettamente prevalente in italiano per analogia con le altre abbreviazioni per troncamento e per sequenza consonantica.

Osserva Patota , a tal proposito, che il punto è come "un segnale che va interpretato: la sigla [32] non può essere letta come una parola sola («il dr Bianchi»), né lettera per lettera («il di-erre Bianchi»), ma sostituita con una parola («il dottor Bianchi»)" [33] . Emblematico è il caso della parola prof , scritta rigorosamente senza punto per indicare l' accorciamento colloquiale (letto prof ) usato dagli studenti per menzionare il professore, scritta invece prof. col punto per indicare l'abbreviazione (letta professor ) del titolo o della professione (es.: «il prof. Giovanni Rossi»).

Il punto di abbreviazione si usa obbligatoriamente:

 • nelle abbreviazioni per troncamento, alla fine: sig. (signore), p. (pagina);
 • nelle abbreviazione per contrazione, in mezzo: f.lli (fratelli), gent.ma (gentilissima), sig.na (signorina);
 • nelle abbreviazioni per sequenza consonantica, alla fine: sg. (seguente), ss. (santissimo), cpv. (capoverso), cfr. ( confer , confronta).

La posizione finale si tiene anche quando si raddoppia l'ultima lettera per indicare un plurale: pp. (pagine), sgg. (seguenti).

Quando a essere abbreviata non è una singola parola, ma una locuzione , l'abbreviazione diventa praticamente una sigla , composta solitamente dalle sole iniziali delle singole parole, che richiedono un punto dopo ciascuna di loro come qualsiasi abbreviazione per troncamento: slm (sul livello del mare), ac (anno corrente), aC (avanti Cristo).

Invece nelle sigle vere e proprie, quelle che indicano nomi o sostantivi e non semplici abbreviazioni di locuzioni, non è più consuetudine mettere il punto. Una volta si preferiva inserirlo nelle sigle che si leggevano lettera per lettera: CNR /ˈtʃi ˈɛnne ˈɛrre/, mentre si ometteva in quelle che rappresentavano un gruppo pronunciabile ( acronimo ): FIAT /ˈfiat/.

Il punto non si usa in quelli che sono considerati simboli , seppure scritti utilizzando caratteri di scrittura, come per esempio sigle automobilistiche, unità di misura, simboli chimici , ecc.

Il trattino

Consideriamo qui l'uso del trattino ( - ) sotto l'aspetto più prettamente paragrafematico, tralasciando quello più propriamente interpuntivo, cioè di relazioni logico-sintattiche tra le parole.

Il trattino si usa per indicare:

 • la continuazione nella riga successiva di una parola spezzata in fin di rigo;
 • la scansione di parola in sillabe, sia come esemplificazione sia anche nella prosa [34] ;
 • negli scritti scientifici, l'abbreviazione di una parola al solo primo elemento per evitare la ripetizione del secondo in una serie di termini vicini: ad esempio, si scrive «nel caso di epato- e nefropatie» per evitare di scrivere «nel caso di epato patie e nefropatie» [35] .

Inoltre, il trattino si può anche utilizzare nella citazione di spezzoni di parola per rimarcare la mancanza di autonomia del frammento: è questo il caso dei prefissi ( a -, ri -, pre - ecc.) o dei suffissi (- ato , - olo ecc.) riportati a lemma nei dizionari.

L'uso del corsivo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Corsivo .

A differenza del grassetto , che non è regolato da norma ortografica ma solo da consuetudini ed esigenze editoriali, l'uso del corsivo è invece previsto in determinati casi:

 • nel riportare i titoli di opere (spettacoli, canzoni, libri, quadri, ecc.) e di prodotti editoriali (quotidiani, riviste, periodici ecc.) all'interno di un testo; se l'eventuale articolo iniziale del titolo è inglobato in una preposizione articolata, si scrive in corsivo comunque il resto, es.: «nel romanzo dei Promessi sposi » anche se il titolo completo è I promessi sposi ;
 • nei nomi scientifici delle specie;
 • nelle parole straniere non acclimatate ( locuzioni latine comprese), e nelle parole in dialetto . In questo caso il confine tra parola acclimatata e non acclimatata è molto labile: può variare a seconda del contesto (si pensi ai contesti settoriali come l'informatica o l'economia che fanno un uso massiccio di anglicismi), della sensibilità linguistica dello scrivente, ecc;
 • quando una parola è utilizzata in funzione metalinguistica , cioè non è usata per il suo significato ma lo è praticamente in quanto forma d'interesse linguistico; o quando una lettera è citata per mezzo del suo segno grafico.

Al di fuori dei casi sopra menzionati, dove l'uso del corsivo è praticamente d'obbligo, il corsivo viene di norma usato discrezionalmente quando si intende dare una particolare enfasi grafica alle parole, come nelle esemplificazioni o per mettere in mostra un termine tecnico , o come concorrente delle virgolette nelle citazioni brevi o per indicare l'uso improprio o traslato di un'espressione, o anche per semplice evidenziamento di un passo.

L'uso del maiuscolo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Maiuscolo .

L'ortografia italiana prevede tassativamente l'iniziale maiuscola in due casi:

 1. all'inizio di un periodo o di una frase ,
 2. con i nomi propri .

Al di là di questo, l'uso della maiuscola è guidato da fattori stilistici, scelte o consuetudini editoriali e infine reverenziali (le cosiddette maiuscole reverenziali ), ma vi è una tendenza a evitare le maiuscole non più sentite come necessarie.

In principio di frase

Per esemplificare i casi di maiuscola all'inizio della frase si possono elencare:

 • i titoli in vario genere: di testi, ma anche parti di essi come capitoli, articoli e altre suddivisioni;
 • il principio di un qualsiasi testo o paragrafo;
 • dopo un punto fermo ;
 • dopo un punto interrogativo o esclamativo , ma può essere ammessa l'iniziale minuscola se vi è una forte continuità logica e di pensiero;
 • all'inizio di un discorso diretto .

Se in principio di frase sono presenti i puntini di sospensione (...), normalmente i casi sopra descritti iniziano con la minuscola, salvo che la prima parola non sia un nome proprio, il che allora obbliga comunque all'uso della maiuscola.

Affine, ma trattasi più di scelta tipografica, a questo caso è l'uso della maiuscola in poesia all'inizio di ogni verso , espediente che a volte viene usato anche quando non vengono scritti senza l'accapo, per questioni di spazio, al posto della sbarretta ( / ), la quale in genere è preferibile per evitare ambiguità.

Nei nomi propri

Per quanto riguarda l'uso coi nomi propri , sintetizza preventivamente così Serianni ogni tentativo di darne un quadro organico: «le norme che regolano l'uso della maiuscola sono più facili a enunciarsi che ad applicarsi, anche perché non è sempre ovvio distinguere tra "nome proprio" e "nome comune".» [36] .

In generale, però, si può dire che vogliono l'iniziale maiuscola i nomi propri (concreti o immaginari), e tutto ciò che può farne le veci ( ipocoristici , pseudonimi , soprannomi , antonomasie ), di:

 • persona (nomi e cognomi), animali, divinità;
 • nomi di entità, luoghi o zone geografiche (naturali o urbane), entità astronomiche (e per continuità anche astrologiche);
 • nomi di vie e suddivisioni urbane , edifici e altre strutture architettoniche;
 • nomi di gruppi, associazioni, movimenti, organizzazioni, enti istituzionali ed entità geopolitiche;
 • titoli di opere artistiche, nomi commerciali di prodotti, servizi, aziende, eventi, società, ecc.;
 • nomi di festività religiose o laiche.

Vi sono poi casi in cui si ricorre all'iniziale maiuscola anche con nomi comuni, per ragioni che vanno dalla necessità di distinzione dai concetti comuni, alla personificazione , all' antonomasia , alla reverenza; tuttavia non sono casi in cui la norma ortografica prevede tassativamente la maiuscola, che quindi può mancare. Tra questi ricordiamo:

 • i nomi dei grandi eventi o delle epoche storiche e persino dei periodi geologici, dei secoli e dei decenni; specie questi ultimi possono essere scritti con la minuscola, ma è meglio usare la maiuscola se intesi come periodo storico;
 • i nomi dei popoli, anche se solitamente si segue la consuetudine di indicare con la maiuscola i popoli storici del passato ( i Romani ), e con la minuscola i popoli del presente ( gli italiani ); [37] [38]

Decisamente più confusa è invece la questione grammaticale sulle maiuscole, dopo la prima, nei nomi composti, ovvero in quei nomi costituiti da una sequenza di parole; pochi punti certi possono essere dati al riguardo:

 • vogliono obbligatoriamente tutte le iniziali maiuscole le sequenze nome + cognome ( Carlo Rossi ) o di più nomi ( Gian Carlo Rossi );
 • ei nomi propri utilizzati all'interno di queste sequenze nominative: Camillo Benso conte di Cavour , Leonardo da Vinci .

Non vogliono invece la maiuscola le particelle preposizionali da , di , de o d' usati nei nomi dei personaggi del passato, quando non esistevano i cognomi, per introdurre patronìmici ( de' Medici , ) o toponìmici ( Francesco da Assisi , Tommaso d'Aquino ); la vogliono invece negli attuali cognomi di cui fanno parte integrante ( De Nicola , D'Annunzio , Di Pietro ).

Ma il fenomeno trova la sua maggior diffusione all'interno dei nomi delle istituzioni, delle associazioni, dei partiti politici e affini; la motivazione di questa profusione di maiuscole di solito è un intento apologetico ( Chiesa Cattolica ), o la tendenza a mantenere le iniziali di una sigla anche nella forma sciolta ( CSM = Consiglio Superiore della Magistratura ), ma la maiuscola può anche limitarsi alla sola parola iniziale che è l'unica ortograficamente obbligatoria: Chiesa cattolica , Consiglio superiore della magistratura (art. 104, Cost ).

Sono scritte in maiuscolo in genere le lettere degli acronimi (ONU, UE, INPS, ...), benché sia invalsa la norma stilistica, atta a migliorare la leggibilità, di scrivere in maiuscolo solo la prima lettera dell'acronimo (in particolare, per gli acronimi di almeno tre lettere), omettendo i punti (Onu, Ue, Inps, ...) [39] .

La "maiuscola reverenziale" è utilizzata ancora di frequente per i pronomi e aggettivi possessivi che si riferiscono a Dio , a persone o cose sacre, a persona di riguardo ( pregare Dio e avere fiducia in L ui; mi rivolgo alla S ua attenzione, signor P residente ). L'uso moderno ha portato una diffusione nell'utilizzo soprattutto per quanto riguarda comunicazioni formali e corrispondenza commerciale (es. in merito alla richiesta da L ei inviata ) estendendone l'adozione anche ai pronomi (es. colgo l'occasione per porger L e cordiali saluti ). La spiegazione dei grammatici risiede nel fatto che "la terza persona di cortesia, singolare e plurale, nell'uso scritto richiede l'iniziale maiuscola per evitare confusione con l'uso delle terze persone ordinarie, e che tale uso si estende alle forme degli aggettivi possessivi ( S uo, S ua, L oro) e dimostrativi clitici (La, Li) e alle forme pronominali oblique (Le, Loro; rarissimo il plurale Glielo e simili)" [40] .

L'uso delle maiuscole è talvolta utilizzato come modo di dare enfasi a un testo, in luogo del grassetto. Nella netiquette , tuttavia, tale uso è deprecato in quanto equivale a urlare.

Divisione delle parole

L'ortografia italiana prevede che le parole vengano normalmente scritte con separazione di spazio le une dalle altre, indipendentemente dal modo in cui queste vengono effettivamente pronunciate nella catena parlata. Di regola non viene quindi segnato, per esempio, neanche un fenomeno molto frequente come il raddoppiamento fonosintattico .

Fanno eccezione alcune forme tradizionalmente univerbate: dappertutto , tuttora e così via.

Note

 1. ^ Luca Serianni, Grammatica italiana , I, 11.
 2. ^ Maraschio, Grafia e ortografia , p. 141.
 3. ^ Maraschio, Grafia e ortografia , p. 139.
 4. ^ Castellani, Neopurismo e glottotecnica , p. 31.
 5. ^ Nella tradizione di studi di lingua inglese l'italiano viene classificato tra le lingue con ortografia shallow , in cui i grafemi rappresentano prevalentemente fonemi e non morfemi: Rogers, Writing systems , pp. 176-177.
 6. ^ Lemma «che»
 7. ^ a b Elenco tratto dal DOP
 8. ^ Luca Serianni. Italiano . XI. 71g
 9. ^ DOP , Terminazioni con varianti di forma : « -cero »
 10. ^ Ricerca termini con *[cg]iero sul DOP
 11. ^ DOP lemma «cieco»
 12. ^ DOP lemma «accecare»
 13. ^ Vedi pronuncia sul DOP delle parole italiane con «-n[bp]-»
 14. ^ DOP , lemmi: incuorare , discuoiare, incuoiare, scuoiare
 15. ^ Treccani lemma « k »
 16. ^ DOP lemma « kiwi »
 17. ^ DOP lemma « havaiano »
 18. ^ Bruno Migliorini . La lingua italiana nel Novecento . Firenze 1990, p. 32
 19. ^ Vedi questo articolo a proposito dell'accento grave su i e u .
 20. ^ Copia archiviata , su ilsitopiperito.it . URL consultato il 26 febbraio 2010 (archiviato dall' url originale il 18 settembre 2010) . ; si veda il punto 4.1.
 21. ^ Quà e quì erano grafie accettate fino all'800, ma in seguito l'accento fu ritenuto superfluo poiché, in presenza del grafema q , la u può avere soltanto valore semiconsonantico /w/ ed è quindi impossibilitata a ospitare l'accento tonico, il quale non può che ricadere sulla vocale successiva, impedendo ogni ambiguità di pronuncia. Diverso è il caso dei monosillabi del tipo di piè , o del tipo di ciò , che senza il segnaccento si dovrebbero leggere /ˈpie/ (come il plurale femminile di pio ), /ˈtʃio/ (come l'acronimo del Comitato Internazionale Olimpico ), ecc.
 22. ^ DOP lemma «ahó»
 23. ^ Metró , in Grande Dizionario di Italiano , Garzanti Linguistica.
 24. ^ Gogò , in Grande Dizionario di Italiano , Garzanti Linguistica.
 25. ^ Treccani, lemma « métro »
 26. ^ Treccani, lemma « à gogo »
 27. ^ DOP , lemma « métro »
 28. ^ DOP lemma « fruscio »
 29. ^ Esatta grafia di qual è Archiviato il 2 gennaio 2008 in Internet Archive . - sito dell' Accademia della Crusca
 30. ^ Apostrofo in fin di rigo Archiviato il 6 maggio 2009 in Internet Archive . - sito dell' Accademia della Crusca
 31. ^ Ma sia nel Vocabolario Treccani , ad vocem Circa , sia in quest'enciclopedia, come abbreviazione di circa si preferisce c.
 32. ^ S'intende, puntata; invece, pm (pubblico ministero) può essere anche letto pi-emme e ct (commissario tecnico) ci-ti .
 33. ^ Giuseppe Patota , Glossario e dubbi linguistici , in Luca Serianni, Italiano: grammatica, sintassi, dubbi , Milano, Garzanti, 2000.
 34. ^ Un esempio di divisione delle sillabe in prosa, per indicare una pronuncia scandita è data da Pirandello: "Vivo capisci? de-li-zi-o-sa-men-te" ( Il piacere dell'onesta ).
 35. ^ Esempio citato dalla grammatica di Serianni: Italiano I.234
 36. ^ Serianni. Italiano I.191
 37. ^ Crusca , su accademiadellacrusca.it .
 38. ^ Treccani , su treccani.it .
 39. ^ Università degli studi di Palermo, Manuale di stile [ collegamento interrotto ]
 40. ^ Paolo Belardinelli, Sui pronomi di cortesia, pubblicato su La Crusca per voi (n. 35, ottobre 2007, pp. 13-14).

Bibliografia

 • Luca Cignetti, Silvia Demartini, L'ortografia , Roma, Carocci, 2016.
 • Nicoletta Maraschio, Grafia e ortografia: evoluzione e codificazione, in: Storia della lingua italiana , vol. I, I luoghi della codificazione , a cura di Luca Serianni e Pietro Trifone, Torino, Einaudi, 1993, pp. 139-227.
 • Henry Rogers, Writing Systems: A Linguistic Approach , Oxford, Blackwell, 2005.
 • Luca Serianni , con la collaborazione di Alberto Castelvecchi, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria , Torino, UTET, 1988, ISBN 88-02-04154-7 .
 • Luca Serianni, Italiano: grammatica, sintassi, dubbi , Milano, Garzanti, 2000, ISBN 88-11-50488-0 .

Voci correlate

Collegamenti esterni

Linguistica Portale Linguistica : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di linguistica